รัฐเตรียมมาตรการช่วยเหลือคนว่างงานฉับพลัน จากมาตรการสั่งปิดสถานประกอบการ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวภาคค่ำ - กระทรวงแรงงาน เตรียมมาตรการช่วยเหลือคนว่างงานแบบฉับพลัน จากมาตรการสั่งปิดสถานประกอบการ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ระบาด

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และประธานคณะกรรมการประกันสังคม ระบุ มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรณีสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนี้ ในกรณี การว่างงาน หยุดงาน เพราะคำสั่งปิดสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร จะเข้าข่ายที่ประกันสังคมได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากมีเหตุสุดวิสัย ให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคระบาด ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายเงินประกันว่างงานให้ 50 เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิน 60 วัน โดยคิดจากฐานเงินเดือน หรือ ค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท

ในกรณีนี้ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 5 จังหวัด มีคำสั่งให้ปิดห้างสรรพสินค้า และสถานประกอบการ 26 กลุ่ม เป็นเวลา 22 วัน ป้องกันความเสี่ยงโรคโควิด-19 จะเข้าข่ายที่ลูกจ้างจะได้เงินประกันว่างงานครึ่งหนึ่งของค่าจ้าง เป็นการช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้าง ที่ต้องขาดรายได้   

ขณะที่ เพจไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ได้เผยแพร่วิธีการลงทะเบียนของลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิรับเงินประกันการว่างงาน ในระบบขึ้นทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีนี้หมายถึง กรณีที่ลูกจ้างตกงาน ถูกนายจ้างเลิกจ้างแล้ว จะได้เงินชดเชย 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง ในเวลาไม่เกิน 6 เดือน

TAG : กระทรวงแรงงานช่วยแรงงานช่วยคนว่างงานช่วยคนตกงานลูกจ้างตกงาน

คลิปที่เกี่ยวข้อง