Infographic : ไปโรงพยาบาลอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจาก โควิด-19 (COVID-19)

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ไปโรงพยาบาลอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจาก โควิด-19 (COVID-19)

1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ทั้งผู้ป่วยและญาติ
2. หมั่นล้างมือให้ถูกวิธี ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
3. ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ
4. ทิ้งหน้ากากอนามัย กระดาษชำระ ในถังที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น
5. สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
6. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

BUGABOO Infographic

TAG : โควิดโควิด-19CovidCovid-19ไวรัสปอดอักเสบโควิด19เราต้องรอดCoronavirusOutbreakSEO