เริ่มพรุ่งนี้ นายกฯ ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สกัดโควิด-19 แพร่ระบาด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - นายกรัฐมนตรี ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทย หลังพบผู้ติดเชื้อพุ่งไม่หยุดเกือบ 1,000 คน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า เพื่อให้การแก้ปัญหาและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย เกิดประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน จึงเตรียมประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยยกระดับศูนย์โควิด-19 เป็นศูนย์โควิด-19 ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ.โควิด

โดยการประกาศจะมีหลายระยะ วันพรุ่งนี้ (26 มี.ค.) จะเป็นการประกาศระยะที่ 1 เรื่องการลดการแพร่เชื้อ ส่วนจะถึงขั้นปิดเมือง ปิดประเทศหรือไม่ จะพิจารณาเป็นระยะต่อไป ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชน

นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมืองดการเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อลดขั้นตอนการตรวจคัดกรอง หรือกักกันโรค เนื่องจากอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในส่วนนี้ มีไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ยังต้องระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนต่าง ๆ ในสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งเดิมจะใช้กฎหมายปกติ แต่หลังจากนี้ไม่ใช่กฎหมายปกติแล้วเนื่องจากพนักงาน ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร สามารถและมีอำนาจในการจับดำเนินคดีอาญาด้วย ซึ่งก็จะเข้มงวดขึ้น

สาระสำคัญของพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำของประชาชน โดยเฉพาะ มาตรา 9 ระบุว่า ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว หรือ ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกข้อกำหนด ดังนี้

(1) ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ เป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น

(2) ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

(3) ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน

(4) ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ

(5) ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ

(6) ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด

ส่วนมาตรา 18 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามมาตรา 9 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

TAG : เช้านี้ที่หมอชิตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาพรก ฉุกเฉินข่าวโควิด19โควิด 19

คลิปที่เกี่ยวข้อง