Infographic : ห้ามทำ ให้ทำ และควรทำ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โควิด-19 (COVID-19)

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ห้ามทำ ให้ทำ และควรทำ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โควิด-19 (COVID-19) ช่วงวันที่ 26 มี.ค.- 30 เม.ย. 2563

ห้ามทำ
1. ห้ามเข้าพื้นที่เขตกำหนด ตามคำสั่งผู้ว่าแต่ละจังหวัด
2. ห้ามคนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ยกเว้นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ
3. ห้ามการชุมนุม ที่มีคนมาก ๆ ไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม
4. ห้ามแพร่ข่าวปลอมที่จะทำให้คนตระหนกเกี่ยวกับโควิด-19

ให้ทำ
1. ให้ส่วนราชการของรัฐดำเนินการเพื่อประชาชน
2. ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมโรงพยาบาล เตรียมเตียง เตรียมยา เตรียมแพทย์ ที่จะมารับมือกับสถานการณ์

ควรทำ
1. ควรอยู่บ้าน ไม่ออกนอกบ้าน แต่จะสั่งห้ามทันทีไม่ได้ แต่อีกไม่นานจะมีการสั่งห้าม

โดยกำหนดบุคคล 3 ประเภทที่แพทย์มีคำแนะนำให้อยู่บ้าน
- บุคคลที่สูงอายุเกินกว่า 70 ปี
- บุคคลอายุใดก็ตามที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดัน ปอด โรคระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ
- เด็กตั้งแต่ 5 ขวบลงมา เสี่ยงต่อการติดโรคสูงมาก

ทั้งนี้เว้นแต่จำเป็นต้องออกมาทำธุรการต่าง ๆ ที่จำเป็น แต่ต้องกลับโดยเร็ว

อื่นๆ
- ยังสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ มีด่านตามชายแดนแต่ละจังหวัด การเดินทางต้องมีการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือด้วยเจล และต้องกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดประจำตัว
- ประชาชนสามารถไปซื้อหาอาหารได้ตามปกติ ไม่กำหนดเวลาเข้า- ออกจากบ้าน แต่ห้ามกักตุนสินค้า
- การขนส่งสินค้า การบริการเดลิเวอรี่ ยังเปิดตามปกติ

อ่านเพิ่มเติม : https://news.ch7.com/detail/402821

BUGABOO Infographic

TAG : โควิดโควิด-19CovidCovid-19ไวรัสปอดอักเสบพ.ร.ก.ฉุกเฉิน