Infographic : หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไวรัส โควิด-19 (COVID-19)

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไวรัส โควิด-19 (COVID-19)
  • สายด่วนกรมควบคุมโรค  :  1422
  • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน  :  1669
  • ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  :  1111
ที่มา : สำนักนายกรัฐมนตรี

BUGABOO Infographic

TAG : โควิดโควิด-19โควิด19เราต้องรอดCovidCovid-19ไวรัสปอดอักเสบสายด่วนกรมควบคุมโรคสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน