ลงทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ทำอย่างไรบ้าง รับเงินเยียยาโควิด 15,000 บาท

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 10 ล้านครัวเรือน โดยจะจ่ายเงินให้เดือนละ 5,000 บาท แบ่งจ่าย 3 เดือน คือ เดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

โดยเกษตรกร 10 ล้านครัวเรือน แบ่งเป็น เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมงแล้ว จำนวน 8,430,000 ครัวเรือน และเกษตรกรที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน 1,570,000 ครัวเรือน รวมวงเงินงบประมาณครั้งนี้ 150,000 ล้านบาท

สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ให้เร่งดำเนินการภายในวันที่ 15 พ.ค. นี้ ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้อยู่ในข่ายที่ได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด-19 โดยกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตร คลิกดาวน์โหลดที่นี่ พร้อมกรอกข้อมูล เพื่อจัดส่งข้อมุลให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรบันทึกเข้าระบบในขั้นตอนถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2563

ก่อนหน้านี้ เพจ ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  ไขข้องสงสัยพร้อมแนะนำวิธีแสดงตนเข้าระบบ โดย "เกษตรกรรายใหม่" ต้องไปขึ้นทะเบียน แสดงตนเข้าระบบ จากนั้นจึงสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 15,000 ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ใช้เอกสาร ดังนี้

1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผู้ครอบครองไปยื่นด้วย

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการเกษตร


TAG : ลงทะเบียนเกษตรกรรายใหม่เกษตรกรรายใหม่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด