ไขข้อสงสัยทำไมยังต้องคง “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ต่ออีก 1 เดือน ยังห้ามทำอะไรบ้าง มีคำตอบ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


แม้วันนี้ในไทยจะปลอดการติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ภายในประเทศมาแล้ว 35 วัน แต่ทาง ศบค. ชุดใหญ่ ยังคงให้ยืดการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่ออีกเดือน ซึ่งจากการแถลงของ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ในวันนี้ (29 มิ.ย.63) ได้ชี้แจงเหตุผลว่าเหตุใดยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่ออีก 1 เดือน ซึ่งมี 2 ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

1.พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถจัดการการป้องกันโรคได้ดีกว่า พ.ร.บ.โรคติดต่อ ซึ่งต่อจากนี้กำลังจะคลายล็อกเฟส 5 โดยแต่ละกิจการมีความเสี่ยงสูง การคงไว้ซึ่งของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะช่วยป้องกัน ในประเด็นที่ 2.ภาพรวมการทำงานเป็นเอกภาพ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
..
ทั้งนี้สำหรับข้อห้ามที่ควรปฏิบัติขณะอยู่ในสถานการณ์การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประกอบไปด้วย

- การปิดช่องทางเข้า - ออก ในราชอาณาจักร จากทุกยานพาหนะหรือในเส้นทางการใช้เส้นทางคมนาคม ไม่ว่าจะเป็น ทางอากาศ ทางน้ำ หรือทางบก
- การห้ามกักตุนสินค้า โดยเฉพาะสินค้าซึ่งเป็นยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม หรือสินค้าอื่นที่จําเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน
- การห้ามชุมนุม ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทํากิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทําการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
- ห้ามการเสนอข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อันไม่เป็นความจริงและอาจทําให้ ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอันทําให้เกิดความเข้าใจผิด

หากฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีโทษอย่างไรนั้น

- ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามที่ยังไม่ไม่ได้รับการผ่อนคลาย ผ่อนปรนล็อกดาวน์ จะมีโทษตามมาตรา 18 แห่งพรก.ฉุกเฉิน จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
- อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
- มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 7 ปีหรือปรับไม่เกิน140,000 หรือทั้งจําทั้งปรับ แล้วแต่กรณี เพราะบทกำหนดโทษดังกล่าวยังไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะมารายงานให้รับทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ศบค.ชุดเล็ก' เสนอต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน เตรียมเสนอ "ศบค.ชุดใหญ่" 29 มิ.ย. นี้


BUGABOO NEWS

ขอบคุณ ภาพจาก CH7HD และ  Pixabay:Walkerssk

TAG : พ.ร.ก.ฉุกเฉินพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินผ่อนคลายเฟส5