ด่วน! ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดี บอส อยู่วิทยา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


รองโฆษกรัฐบาล เผยนายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน #บอสอยู่วิทยา ซึ่งประกอบด้วย

1.ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นประธานกรรมการ
2.ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ
3.เขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ
4.ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เป็นกรรมการ
5.ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นกรรมการ
6.นายกสภาทนายความแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
7.คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
8.คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ
9.คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นกรรมการ
10.ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เป็นกรรมการและเขานุการ

โดยมีอำนาจหน้าที่

1)ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดี
2)เสนอแนะแนวทางเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเสนอข้อแนะนำอื่นใด โดยไม่ก้าวล่วงหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในคดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะต้องรายงานต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล 

TAG : บอส อยู่วิทยากระทิงแดงตั้งคณะกรรมการสอบ