ครม.อนุมัติหลักการ “เปิดประเทศ” รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประเภทพิเศษ พักในไทยได้ยาว 270 วัน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ที่ประชุม ครม.ไฟเขียว เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พร้อมยินยอมกักตัวในห้อง 14 วัน โดยอยู่ได้ยาวถึง 270 วัน คาดนำเงินเข้าประเทศได้เดือนละกว่า 1,200 ล้านบาท

วันนี้ (15 ก.ย.63) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติหลักการ แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ

การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนต่างด้าวในครั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย
- ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทย และตกลงยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน (ALSQ)
- มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย

โดยบุคคลต่างด้าวตามเกณฑ์ข้างต้น มีสิทธิขอรับการตรวจ ลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ Special Tourist Visa (STV) โดยเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ครั้งละ 2,000 บาทได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 90 วัน

หลังจากที่ครบกำหนดเวลาอนุญาต 90 วันแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคน เข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 90 วัน รวมแล้วสามารถอยู่ในไทยได้ยาวถึง 270 วันหรือ 9 เดือน ทั้งนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติพิเศษกลุ่มนี้จะต้องยื่นคำขอตามแบบ และเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สำหรับแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนี้ เพื่อต้องการนำนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ไม่สามารถเดินทางได้ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว แต่เนื่องจากประเทศไทย สามารถบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จนได้รับการจัดอันดับประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับ 1 ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้คนต่างด้าวที่เรียกว่ากลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและมีศักยภาพจากทุกประเทศทั่วโลกมีความต้องการเดินทางเข้ามาพร้อม ครอบครัวเพื่อมาพำนักระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย

ในระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยมีรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย นำเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านล้านบาท เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายในประเทศขาดรายได้และได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาพำนักระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย ในพื้นที่ปิดที่สามารถ ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้

น่าติดตามต่อไปว่า จากนี้แนวทางการป้องกันโดยเฉพาะการตรวจเข้ม คัดกรอง กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะเป็นอย่างไร รวมทั้งความเห็นของแพทย์ หมอ และประชาชนจะมีการแสดงออกความคิดเห็นอย่างไรกับหลักการ เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประเภทพิเศษ ต่อไปต่อจากนี้

BUGABOO NEWS
ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจากเพจ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


TAG : เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติครม.Special Tourist VISA (STV)นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสถานการณ์โควิด-19