เปิด 7 ข้อสำคัญ ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก ปรับปรุงกฎหมายใหม่ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ถึงเวลาที่เหมาะสม สำหรับ ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก ฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด ได้ผ่านการอนุมัติจากทาง ครม.เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ยกร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ขึ้น โดยเป็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ 2522 บางประการ ซึ่งใจความสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก ฉบับปรับปรุงนี้ ประกอบไปด้วย

1.กำหนดให้รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร และรถจักรยานยนต์ สามารถใช้ช่องเดินรถด้านขวาได้ในกรณีจำเป็น และแก้ไขเพิ่มเติมน้ำหนักของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ไม่ต้องใช้ช่องเดินรถด้านซ้ายสุด จาก 1,600 กิโลกรัม เป็น 2,200 กิโลกรัม

2.ปรับปรุงลักษณะความผิดเกี่ยวกับการขับรถ ในมาตรา 43 (8) โดยกำหนดเฉพาะความผิดในกรณีการขับขี่ที่เห็นได้ว่า ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น เพิ่มอัตราโทษสำหรับความผิดดังกล่าวเป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.กำหนดให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจขอให้แพทย์ตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ ในกรณีที่อยู่ในภาวะหมดสติจนไม่อาจให้ความยินยอมในการตรวจสารเสพติดหรือตรวจระดับความเมาสุราได้ โดยให้ทำได้เท่าที่จำเป็นและต้องไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น

4.ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรัดเข็มขัดนิรภัย เช่น 1)กำหนดหน้าที่ของผู้ขับขี่และคนโดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาในขณะโดยสารรถ 2)ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี นั่งแถวหน้า ยกเว้นมีที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กและมีวิธีป้องกันอันตรายไว้แล้ว และ3)ห้ามไม่ให้มีผู้โดยสารนั่งตอนหน้าเกินว่า 2 คน ในขณะขับขี่ เป็นต้น

5.ปรับปรุงมาตรการป้องกันการแข่งรถในทาง เช่น 1)กำหนดให้ผู้ที่รวมกลุ่มกันในทางพร้อมด้วยรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป โดยมีการนัดหมายแข่งรถ หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงถึงจะมีการแข่งรถ ให้ถือว่าเป็นผู้พยายามแข่งรถในทาง เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างอื่น 2) กำหนดให้ผู้ที่รับการปรับแต่งรถเพื่อแข่งรถในทาง ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการแข่งรถในทาง เป็นต้น

6.ปรับปรุงมาตรการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้อง เช่น โดยกำหนดให้กรณีที่รถไม่พร้อมใช้งาน ให้เจ้าพนักงานสั่งห้ามการใช้รถนั้นและผู้ขับขี่ต้องนำรถดังกล่าวให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด เป็นต้น

7.ปรับปรุงบทกำหนดโทษ เช่น 1)เพิ่มบทกำหนดโทษสำหรับความผิดฐานขับรถในขณะถูกพักใช้อนุญาตขับขี่ตามมาตรการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2)ปรับปรุงบทกำหนดโทษสำหรับความผิดขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินและไม่หยุดเพื่อให้ความช่วยเหลือตามสมควร 3)ปรับปรุงการกำหนดโทษความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น และ 4)เพิ่มโทษ เช่น มาตรา 149 จากเดิมปรับไม่เกิน 500 บาท เพิ่มเป็น ปรับไม่เกิน 2,000 บาท มาตรา 153 จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท เพิ่มเป็น ปรับไม่เกิน 4,000 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ในลำดับต่อไป จะส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

BUGABOO NEWS
ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจากเพจ รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล และ Pixabay : 
JonnyBelvedere

TAG : พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522พ.ร.บ. จราจรทางบกค่าปรับความผิดจราจรปรับปรุง พ.ร.บ.จราจรทางบก