"ออมสิน" ปิดลงทะเบียน "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้แล้ว

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


หลังจาก ธนาคารออมสิน ได้เริ่มเปิดลงทะเบียน โครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เพื่อการดำรงชีพ เพื่อลงทุน หรือหมุนเวียนในกิจการแล้วตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.63 ที่ผ่านมา

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก "ออมสิน" เช็กเลย

ความคืบหน้าล่าสุดหลังจากทีม BUGABOO NEWS เข้ามาตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th ได้มีการเปลี่ยนจากการให้ลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เป็นการ “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน” โดยผู้ที่สมัครสินเชื่อดังกล่าวจากธนาคารออมสิน สามารถกรอกเลขที่บัตรประชาชนละหมายเลขโทรศัพท์มือถือในการตรวจสอบข้อมูล

โดยการปิดการลงทะเบียนรอบนี้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เป็นการชะลอการลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อในรอบแรก ซึ่งหากรอบแรกมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนตามที่ธนาคารกำหนด มีโอกาสเปิดลงทะเบียนรอบสอง

ดังนั้นผู้ที่ลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สามารถเข้าไป ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ได้แล้วหลังจากลงทะเบียนไป 2-3 วันทำการ โดยสามารถโทรสอบถามหรือนำเอกสารไปยื่นยังสาขาที่ตนได้ระบุตอนลงทะเบียนไว้

กรณีคุณสมบัติของท่านเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด กรุณาติดต่อสาขาที่ท่านลงทะเบียน โดยจัดเตรียมเอกสารยื่นคำขอกู้

- ผู้ประกอบการรายย่อย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสาคัญการสมรส(ถ้ามี) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ - รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น

- ผู้มีรายได้ประจำ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสาคัญการสมรส(ถ้ามี) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด เอกสารแสดงการเดินบัญชี(Statement) เดือนล่าสุด

BUGABOO NEWS
ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจากเพจ ธนาคารออมสิน


TAG : ธนาคารออมสินสินเชื่อเสริมพลังฐานรากโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากwww.gsb.or.thออมสิน