ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว เว้นค่าธรรมเนียม ทะเบียนราษฎร - บัตรประชาชน บรรเทาเดือดร้อน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร - บัตรประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน จากสถานการณ์โควิด 19

วันที่ 16 กันยายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงนามโดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรายละเอียดระบุว่า

          ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          "ข้อ 3 ในกรณีที่รัฐมนตรีขยายกำหนดเวลาตามมาตรา 6 เบญจ ให้ผู้ซึ่งต้องมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรตามมาตรา 6 จัตวา ที่มายื่นคำขอภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 6 จัตวา หรือภายในกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีขยายตามมาตรา 6 เบญจ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 (1)"

          ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559

          "ข้อ 4 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 สำหรับคนสัญชาติไทยซึ่งประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากภัยที่มีลักษณะเป็นสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

          (1) กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพื้นที่และระยะเวลาที่อธิบดีกรมการปกครองประกาศกำหนด

          (2) กรณีภัยที่เกิดจากสาธารณภัยอื่นให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในเขตพื้นที่ตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามระยะเวลาที่อธิบดีกรมการปกครอง ประกาศกำหนด"

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างและสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำซึ่งมีความรุนแรง เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว และเพื่อเป็นการลดภาระของผู้ยื่นคำขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนตามมาตรา 6 จัตวา ในกรณีที่รัฐมนตรีขยายกำหนดเวลาตามมาตร 6 เบญจ สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา

TAG : เว้นค่าธรรมเนียมบัตรประชาชนทะเบียนราษฎร