ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงใน กทม.

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฯ
  
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาระบุว่า เป็นการชุมนุมในที่สาธารณะโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวาย และความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน มีการกระทำที่กระทบต่อขบวนเสด็จพระราชดำเนิน

มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่มีความรุนแรง กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิต หรือทรัพย์สินของรัฐ หรือบุคคล อันมิใช่การชุมนุมโดยสงบ ที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาศัยอำนาจในมาตรา 5 และมาตรา 11

จึงจำต้องมีมาตรการเร่งด่วน เพื่อแก้ไขกรณีดังกล่าวให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 04.00 น.

โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง พนักงานเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติตามสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง มีหน้าที่และอำนาจในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ตามกำหนดไว้ในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

โดยให้อำนาจสั่งการทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ให้ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในเขตท้องที่ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกำหนดของหัวหน้าผู้รับผิดชอบ และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ ตามประมาลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญา

TAG : ราชกิจจานุเบกษาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพรก ฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงประยุทธ์ จันทร์โอชาชุมนุม

คลิปที่เกี่ยวข้อง