ราชกิจจาฯประกาศแล้ว ชำระค่าปรับ ผ่านธนาคาร ตู้ ATM ได้แล้ว มีผลวันนี้ (27 พ.ย.นี้)

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ชำระค่าปรับ พรบ.จราจรทางบกด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์บัตรเครดิตผ่าน ธนาคาร ตู้ ATM หน่วยบริการชำระเงิน และสถานที่หรือวิธีการอื่นใดที่เข้าถึงธุรกิรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลวันนี้ 27 พ.ย.63 ทั่วราชอาณาจักรไทย

วานนี้ (26 พ.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง วิธีการและสถานที่ในการชำระค่าปรับ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563 โดยมีใจความสำคัญดังนี้ 

ผู้ขับขี่ เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถซึ่งได้รับใบสั่งตามมาตรา 140 ต้องชำระค่าปรับ ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งด้วยวิธีการและสถานที่อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) ชำระค่าปรับที่สถานีตำรวจหรือหน่วยงานที่ออกใบสั่ง โดยให้ชำระตามจำนวนที่กำหนดไว้ ในใบสั่งหรือตามจำนวนที่พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ

(2) ชำระค่าปรับที่สถานีตำรวจอื่น ๆ นอกเหนือจาก (1) ได้ทั่วราชอาณาจักร

(3) ชำระค่าปรับโดยการส่งธนาณัติหรือการส่งตั๋วแลกเงินของธนาคาร ตามจำนวนที่ระบุไว้ ในใบสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนสั่งจ่ายแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยสำเนาใบสั่งไปยังผู้บังคับการตำรวจจราจร หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีระดับตั้งแต่สารวัตรขึ้นไปแล้วแต่กรณี ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในใบสั่ง

(4) ชำระค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่นตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่ง ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ธนาคาร
(ข) เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)
(ค) หน่วยบริการรับชำระเงิน
(ง) สถานที่หรือวิธีการอื่นใดที่สามารถเข้าถึงการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้


ข้อ 5 หากเป็นกรณีที่ใบสั่งไม่ได้ระบุจำนวนค่าปรับไว้ การชำระค่าปรับตามข้อ 4 (3) (4) ให้ชำระค่าปรับสำหรับข้อหานั้นตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อ 6 เมื่อได้ชำระค่าปรับตามวิธีการ และขั้นตอน ที่กำหนดในประกาศนี้แล้วให้คดีเป็นอันเลิกกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

TAG : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษาชำระค่าปรับชำระค่าปรับผ่านธนาคาร