คลิปที่เกี่ยวข้อง

เร่งตรวจสอบสถานะกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรฯ แก้หนี้ตามคำสั่ง คสช.

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งปลดหนี้ช่วยเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้แล้วเสร็จตามคำสั่ง คสช.ใน 180 วัน

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ตามคำสั่ง คสช.เปิดเผยว่าจะเร่งตรวจสอบสถานะการเงินของกองทุนฟื้นฟูฯ และปัญหาความไม่โปร่งใสในการบริหารกองทุนภายในองค์กรที่สะสมมายาวนานให้สามารถปลดหนี้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

โดยคณะทำงานเฉพาะกิจ จะเร่งปลดหนี้ให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ทั่วประเทศ จำนวน 10,000 กว่าราย ที่กำลังถูกบังคับคดีและจะถูกยึดที่ดินตามกฎหมาย มูลค่าหนี้รวม 3,000 กว่าล้านบาทเป็นลำดับแรก ให้แล้วเสร็จใน 180 วันตามคำสั่ง คสช. ทั้งนี้ได้เร่งรัดจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจให้ครบภายในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

TAG : สถานะกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรคสช