ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่แสดงไว้ในเอกสารฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อตกลงและเงื่อนไข") ระบุถึงข้อตกลงระหว่าง บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") และผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้") สำหรับบริการดูละครย้อนหลัง ซีรีย์ ข่าว กีฬา ถ่ายทอดสดกีฬา รายการหรือเกี่ยวกับบริการอื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เรียกว่า BUGABOO.TV (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ") ซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้บริการ

การตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

 • - ผู้ใช้ทุกรายจะต้องใช้บริการ ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไข ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการได้ ยกเว้นผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
 • - ผู้เยาว์สามารถใช้บริการ ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้หากผู้ใช้ใช้บริการ แทน หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจใด ๆ จะถือว่า องค์กรธุรกิจดังกล่าวได้ตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ด้วยแล้ว การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
 • - ผู้ใช้รับทราบว่า การใช้บริการของผู้ใช้ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน ถือว่าผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัททุกประการ
 • - หากมีข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบริการ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข เพิ่มเติมนั้นด้วยเช่นเดียวกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 • - ผู้ใช้จะสามารถใช้บริการได้ภายในราชอาณาจักรเท่านั้น
 • - ผู้ใช้รับทราบว่าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทนี้ เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการแก่ผู้ใช้เท่านั้น
 • - ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่า จะใช้บริการนี้เพื่อเป็นประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้เท่านั้น และจะไม่ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีต่อสังคม
 • - ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ก) ผู้ใช้จะต้องไม่ดัดแปลงและไม่ใช้เนื้อหา เกินจากขอบเขตของการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหา ในบริการ (ยกตัวอย่างเช่น การทำสำเนา การส่ง การทำซ้ำ และการแก้ไข)
  • ข) อัปโหลด หรือส่งข้อความ เนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งของเว็บไซต์ ก่อนได้รับอนุญาต
  • ค) อัปโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลายจำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของบริษัทหรือ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบุคคลภายนอก
  • ง) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของบริษัท เป็นแหล่งกระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือแทรกแซงการทำงานโดยใช้ Spyware และ Trojan horse หรือเป็นแหล่งที่ใช้ในการเจาะหรือโจมตีระบบอื่น ๆ
 • - ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับหรือระงับบริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในเวลาใดก็ตาม ตามดุลยพินิจของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบก่อน

ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมว่าบริษัท เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เครื่องหมายการค้าสิ่งบันทึกเสียง ข้อมูลธุรกิจ และ/หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ สิทธิในการกระทำอันเกี่ยวกับเว็บไชต์และแอปพลิเคชันนี้ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน หรืองานอื่นใดที่เข้าข่ายที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ตลอดจนลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม ให้เช่า จัดทำเป็นสินค้า นำออกจำหน่าย โฆษณาประชาสัมพันธ์ แพร่เสียงแพร่ภาพและเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่า ในรูปแบบ หรือระบบ หรือทางสื่ออื่นใดในทุกช่องทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้งาน ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Privacy Policy

บัญชีผู้ใช้งาน

 • - ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่บริษัท และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
 • - บริษัทอาจระงับหรือลบบัญชีของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากบริษัทเห็นว่าผู้ใช้กำลังละเมิดหรือได้ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข
 • - ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนใช้บริการ สามารถขอยกเลิกใช้บริการได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก็ตาม
 • - สิทธิที่จะใช้บริการของผู้ใช้จะสิ้นสุดลง เมื่อทางบริษัทได้รับร้องขอให้มีการลบบัญชีของผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม บัญชีที่ถูกลบจะไม่สามารถกู้คืนมาได้
 • - บัญชีผู้ใช้งานสามารถเป็นเจ้าของได้เพียงผู้เดียวเท่านั้น ไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีผู้ใช้งานของตนแก่บุคคลอื่น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ข้อพิพาทอันเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย

การแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ข้อจํากัดความรับผิดของบริษัทและบริษัทในเครือ

ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่า เว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ เป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงทุกบริการของบริษัท ซึ่งจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้ในความสูญหายหรือเสียหายในทางภาพพจน์ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือของบุคคลใด ๆ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

ข้อมูลติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2495 7777 ต่อ 711 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่