Jobs Center: สมัครงานกับเรา

BBTV New Media Co.,Ltd. บริษัทในเครือสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อในรูปแบบนิวมีเดีย อาทิ บริการดาวน์โหลดเพลงและเสียงรอสาย , บริการข่าวผ่านข้อความสั้น, บริการระบบข้อความสั้นแสดงความคิดเห็นในรายการต่างๆ, ออกแบบ ดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ IPTV หรือ TV On Net ตลอดจนให้บริการดิจิตอลคอนเทนต์ผ่านสื่อ Device ทุกประเภท เช่น iPad, iPhone, Internet TV

English Subtitle Editor

ตำแหน่ง English Subtitle Editor 1 อัตรา 

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- ไม่จำกัดอายุและเพศ
- มีทักษะการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
- ทักษะการฟังและตีความภาษอังกฤษได้ดีเยี่ยม
- ใส่ใจรายละเอียดและมีความรอบคอบสูง
- มีความรับผิดชอบสูง ส่งงานตามกําหนด
- สามารถทํางานภายในกรอบเวลาอันจํากัดได้
- มีทัศนคติที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- แปลซับไตเติลละครช่อง 7 จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
- คัดเลือก ดูและวิเคราะห์ผลทางด้านออนไลน์
- สามารถจัดทำรายการและสรุปผลการดำเนินการได้
- ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่: Naruporn@ch7.com

หรือ  www.BUGABOO.TV
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-658-7700-5 Fax. 02-658-7699

ธุรการสำนักงานกลาง

ตำแหน่ง ธุรการสำนักงานกลาง 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศหญิง/ชาย
- อายุ 26 - 35 ปี
- มีประสบการณ์ ด้านงานเลขานุการผู้บริหารอย่างน้อง 3-5 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ/สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและ
ภายนอกบริษัท
- เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้และสามารถเก็บความลับได้ดี
- ขยันและทุ่มเท มีเทคนิคในการทำงาน รู้จักดัดแปลงให้เหมาะสม
- มีไหวพริบ รอบคอบทำงานละเอียด และรวดเร็ว
- มีทัศนคติที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- รวบรวมเอกสารข้อมูล เพื่อเตรียมเขียนรายงาน
- เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่างๆ ที่สำคัญ ตลอดจนรู้และสามารถอัดสำเนาเอกสารได้
- เป็นผู้นัดหมายประชุมต่างๆ ให้กรรมการผู้จัดการ
- จัดการและประสานงานนัดหมายให้กรรมผู้จัดการ, ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม
- จัดทำบันทึก รายงาน ร่างเอกสารต่างๆ ทำสถิติ แผนงาน แผนภาพ ตลอดจนสามารถวางรูปแบบพิมพ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน
- เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ
- ช่วยวางระเบียบต่างๆ และตรวจตราความเรียบร้อยของงานแทนกรรมการผู้จัดการ
- ตรวจสอบและดูแลเอกสารที่เสนอให้กรรมการผู้จัดการลงนาม

หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่: Naruporn@ch7.com
หรือ  www.BUGABOO.TV
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-658-7700-5 Fax. 02-658-7699

iOS Developer

ตำแหน่ง iOS Developer 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
- ปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้าน   ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
- มีประสบการณ์การพัฒนา iOS applications
- ทักษะด้าน MySql, RDBA or NoSQL
- มีความรู้เกี่ยวกับ XML/JSON
- Objective-C, Swift, หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
- มีความคิดสร้างสรรค์, ทักษะด้านเทคนิคและการวิเคราะห์
- มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นโดยตัวเอง
- ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมพัฒนาตามเนื้องานที่กำหนด
- พร้อมทำงานหนักและทำงานภายใต้แรงกดดัน
- ความสามารถด้านอื่น ๆ ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ:
- มีพื้นฐานการเขียนภาษา C, C++, Objective-C, Swift
- ทักษะภาษาอังกฤษ
- เข้าใจ MVC model,OpenGL/CoreGraphic,Linux

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ออกแบบ พัฒนา iOS applications
- ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

***สัญญาจ้าง***

หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่: หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่: Sarut@ch7.com, Surachet@CH7.COM

หรือ  www.BUGABOO.TV
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-658-7700-5 Fax. 02-658-7699

Cloud Engineer

ตำแหน่ง Cloud Engineer 1 อัตรา

Main Purpose and scope of the job
ออกแบบ และดูแลระบบ Infrastructure แบบ Cloud computing เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

Position in organisation:  OTT Business

Duites And Key Responsibilites
● Business System/Network Support
○ จัดหา , ติดตั้ง , ดูแล Infrastructure ให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่อง
○ จัดหา , ติดตั้ง , ดูแล System Infrastructure Business Support
○ จัดหา , ติดตั้ง , ดูแล ระบบ online broadcasting ทางช่องทางต่างๆ
○ ดูแล Cloud Infrastructure

General Responsibilities
● Montior ระบบที่ติดตั้งอยู่บน Cloud Infrastructure  ปริมาณการใช้งาน , ปัญหาที่เกิดขึ้น 
● ช่วยทดสอบ บริการออนไลน์ ขององค์กร 
● สามารถระบุปัญหาเบื้องต้น และประสานงานกับทีม Developer เพื่อแก้ไขปัญหา

Skill And Abilities
● ปริญญาตรี สาขา IT / Computer Engineer / Computer Science
● สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี ทั้งภาษาไทย / English
● สามารถคิด และวิเคราะห์ ปัญหาต่างๆ และหาทางแก้ปัญหาได้แบบเป็นขั้นตอน
● กระตือรือร้น ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
● ทำงานหนัก อดทน ทุ่มเท ขยัน
● มีรับผิดชอบสูงต่อตนเอง และต่อทีม


Experience
● มีประสบการณ์ ทางด้าน Cloud computing  อย่างน้อย 2 ปี
● มีประสบการณ์การทำงานกับ Linux Server
● มีประสบการณ์ในการดูแล Infrastructure ของ Web site หรือ Web Application

Knowledge
● Linux / *Nix  Server
● AWS / Google Cloud Infrastructure
● Script Programing
○ Node.js
○ Python
○ Ruby
○ Bash scripting
● Version Control
○ Git
○ Mecurial
● Database
○ RDBMS
○ NoSQL
● CDN

Personal attributes and other requirement
● สามารถทำงานนอกเวลาได้


หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่ Sarut@CH7.COM

Android Developer

ตำแหน่ง Android Developer 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีประสบการณ์เป็นอย่างดี ในการพัฒนา Java หรือ Kotlin
- สามารถพัฒนา Android Application
- มีประสบการณ์ในการใช้งาน Version control เช่น GIT
- มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ RESTFUL และสามารถใช้ งาน JSON และ XML ได้
- สามารถจัดการหน่วยความจำ และสามารถปรับประสิทธิภาพของ Application ได้
- มีความเข้าใจเรื่อง Interactive Application Development, Memory management, multi-threading  
   เป็นอย่างดี
- มีความเข้าใจเรื่อง Android component architecture
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและสามารถติดตามงานของตัวเองให้เสร็จลุล่วงตามกำหนดได้
- หากมีผลงาน Android App มาแสดงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ
   - ออกแบบ พัฒนา Android Application

**สัญญาจ้าง**

หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่: Sarut@ch7.com, Surachet@CH7.COM
หรือ  www.BUGABOO.TV
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-658-7700-5 Fax. 02-658-7699

Service desk / technical boardcasting

Service desk / technical boardcasting (2 อัตรา)

คุณสมบัติ :
• วุฒิการศึกษา ปวส. ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทำงาน 0 - 2 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
• มีทักษะด้านการ Live Streaming ผ่านสื่อต่างๆ เช่น Facebook, Youtube
• มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• สามารถประสานงานได้ สื่อสารเข้าใจง่าย
• มีไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความละเอียดรอบคอบ มีสมาธิในการทำงาน มีทัศนะคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
• พร้อมทำงานหนักและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• มีความกระตือรือร้น หาความรู้ใหม่ๆ เสมอ

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
• ดูแลแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ต่อพ่วง, ระบบ LAN
• Monitoring ระบบ Broadcast Streaming
• Monitoring ระบบ Server, Network ของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (หมอชิต)

สนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่:
naruporn@ch7.com , kodchaporn@ch7.com

บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : 02-658-7700-5
แฟกซ์ : 02-658-7699