Jobs Center: สมัครงานกับเรา

BBTV New Media Co.,Ltd. บริษัทในเครือ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD) ดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อในรูปแบบนิวมีเดีย อาทิ บริการดาวน์โหลดเพลงและเสียงรอสาย , บริการข่าวผ่านข้อความสั้น, บริการระบบข้อความสั้นแสดงความคิดเห็นในรายการต่างๆ, ออกแบบ ดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ IPTV หรือ TV On Net ตลอดจนให้บริการดิจิตอลคอนเทนต์ผ่านสื่อ Device ทุกประเภท เช่น iPad, iPhone, Internet TV

Responsibility
 • พัฒนา Web application Front end หรือ Back end หรือ API ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเตรียมคู่มือการใช้งาน API ที่ออกแบบ
 • ออกแบบ และพัฒนา Restful API
 • แก้ไข Bug, Features หรือปรับปรุงพัฒนา Web Application ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Qualifications
 • จบปริญญาตรีสาขาเกี่ยวกับ IT
 • สามารถพัฒนา web application และเข้าใจโครงสร้างภาษา HTML/CSS/Java Scripts
 • พัฒนา web application ด้วยภาษา PHP (ถ้าใช้งาน Laravel ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมลูแบบ RDMS (MySQL)
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมลูแบบ NoSQL (MongoDB, Redis)
 • เข้าใจการทำงาน และเคยพัฒนา Java script framework เช่น AngularJS, React, Vue, etc..
 • สามารถใช้งาน และแก้ไข CSS เบื้องต้น และทำงานกับ CSS Frameworks เช่น Bootstrap
 • หากมีเคยพัฒนา Application บน AWS Cloud, Google Cloud Platform จะพิจารณาเป็นพิเศษ (DynamoDB, App sync, AWS Lambda, API Gateway)


หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่
E-mail : hr@bugaboo.tv
ติดต่อสอบถาม 086-466-3669 (ฝ่ายสรรหาบุคลากร)
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-658-7700-5 Fax. 02-658-7699
www.BUGABOO.TV , https://www.bbtvnewmedia.com/

Responsibilities
 • Installation, configuration and upgrading of Virtualization platform and related products
 • Take care of the system design and implementation Maintain Linux (CentOS, Red Hat or Ubuntu) security (create and maintain users and roles, assign privileges)
 • Perform Virtualization and Operating System performance tuning and monitoring. (Docker management platform)
 • Setup and maintain documentation and standards Plan growth and changes (capacity planning)
 • Prepare regular report of IT Infrastructure asset, Health check, technical documentation and user manual.
 • Perform general technical trouble shooting and give consultation to development teams
 • Patch Management and Version Control
 • Collaborate with the cross-functional development team to define and design the app (Agile development process.)
 • Design, implement, test and own features under the supervision of the lead engineer
 • Infrastructure provisioning tools (such as Docker, Chef, Puppet, Ansible, Packer, CloudFormation, Terraform)
 • Ability with CI/CD pipeline development; Jenkins, Kubernetes, Docker, Git, Ansible.
 • Hands-on experienced with databases including MySQL, MongoDB, Redis, Elasticsearch etc.

Qualifications
 • Thai Nationality only
 • Bachelor’s or Master's Degree in Computer Engineering, Computer Sciences, Information System, or any other related fields.
 • 5+ years of experience managing Information Technology Infrastructure and Data center equipment.
 • Strong knowledge and understanding of network architecture, Server, VMware, UNIX and Linux.
 • Maintenance and technical skills in Installing, Configuration, Administration and Troubleshooting including OS, Hardware & Software.
 • Ability to write bash Shell Script and/or Python Script.
 • Basic understanding of distributed systems, networking and security.


หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่
E-mail : hr@bugaboo.tv
ติดต่อสอบถาม 086-466-3669 (ฝ่ายสรรหาบุคลากร)
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-658-7700-5 Fax. 02-658-7699
www.BUGABOO.TV , https://www.bbtvnewmedia.com/

Responsibility
 • ออกแบบและพัฒนา JAVA Backend
 • ออกแบบพัฒนา REST API , Micro-Services

Qualifications
 • จบปริญญาตรีเกี่ยวกับ IT
 • มีประสบการณ์ Java Development (Spring Framework, Rest API)
 • มีประสบการณ์เป็นอย่างดี ในการพัฒนา Java EE
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Version control เช่น GIT
 • มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ RESTFUL API และสามารถใช้ งาน JSON และ XML ได้
 • มีความเข้าใจเรื่อง MVC , Memory management, multi-threading และ Cloud Computing
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและสามารถติดตามงานของตัวเองให้เสร็จลุล่วงตามกำหนดได้
 • กระตือรือร้นในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์, ทักษะด้านเทคนิคและการวิเคราะห์
 • มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นโดยตัวเอง
 • ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมพัฒนาตามเนื้องานที่กำหนด


หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่
E-mail : hr@bugaboo.tv
ติดต่อสอบถาม 086-466-3669 (ฝ่ายสรรหาบุคลากร)
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-658-7700-5 Fax. 02-658-7699
www.BUGABOO.TV , https://www.bbtvnewmedia.com/

Responsibility
 • บริหารจัดการเนื้อหาและคอนเทนต์ บนโซเชียลมีเดีย
 • ทำสรุปรายงานความเคลื่อนไหวของโซเชียลมีเดียในความรับผิดชอบ
 • เก็บและวิเคราะห์สถิติต่างๆ
 • ทำงานนอกสถานที่ตามหมายงาน
 • รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ 1-2 ปี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนำปรับมาใช้กับงานได้อย่างรวดเร็ว
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ไม่หวั่นงานหนัก ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความสามารถด้านการเขียน และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
 • เป็นคนคิดบวก ช่างสังเกตุ ทันเหตุการณ์บ้านเมือง
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา หรือทำงานเป็นกะได้
 • สามารถเดินทางหรือออกไปทำงานนอกสถานที่ ตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • สนใจและมีความรู้ ด้านข่าวบันเทิง ละคร ดารา รายการทีวี ชอบท่องโลกอินเตอร์เน็ต
 • ใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ โปรแกรมโฟโตชอป และถ่ายภาพได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมีประสบการณ์พื้นฐานการใช้เว็บไซต์ และ Google Analytics (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีตัวอย่างผลงานของตนเองที่ผ่านมา มาประกอบการพิจารณาในวันสัมภาษณ์


หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่
E-mail : hr@bugaboo.tv
ติดต่อสอบถาม 086-466-3669 (ฝ่ายสรรหาบุคลากร)
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-658-7700-5 Fax. 02-658-7699
www.BUGABOO.TV , https://www.bbtvnewmedia.com/

Job descriptions
 • Achieve sales target
 • Staying up to date with digital trend, competitive movement and best practices.
 • Preparing proposal, presentation and related documents for introducing to the clients.
 • Evaluate customer need and provide a package as clients’ need.
 • Making a deal and negotiate clients to make a long term.
 • Managing of campaign performance, delivery and make optimization.
 • Learning new features to improve product, performance and sale target.
 • Supporting clients’ need.
 • Work closely with digital agency, clients and multiple departments to achieve the target.
 • Building relationships with partner websites and clients.

Qualification
 • Female/Male, Age not over 25 years old.
 • Bachelor's Degree in Marketing or a related field.
 • Good command of both spoken and written English.
 • Basic experience of MS Office (Excel, Word and PowerPoint).
 • Good personality, relationship and communication skills.
 • High responsibility , Enthusiastic and work well under pressure
 • Good skill with Ad-Serving system e.g., Open-X, DFP (Advantage)

หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่
E-mail : hr@bugaboo.tv
ติดต่อสอบถาม 086-466-3669 (ฝ่ายสรรหาบุคลากร)
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-658-7700-5 Fax. 02-658-7699
www.BUGABOO.TV , https://www.bbtvnewmedia.com/

Responsibilities
 • Searching for new customer who could benefit from our cloud solution products in a designated region. (Now we are starting from Bangkok Thailand for this year).
 • Travelling to visit potential clients.
 • Establishing new, and maintaining existing, relationships with customers.
 • Managing and interpreting customer requirements.
 • Persuading clients that a product or service will best satisfy their needs.
 • Calculating client quotations Negotiating tender and contract terms.
 • Negotiating and closing sales by agreeing terms and conditions.
 • Offering after-sales support services
 • Administering client accounts Analysing costs and sales.
 • Preparing reports for head office Meeting regular sales targets.
 • Recording and maintaining client contact data coordinating sales projects.
 • Supporting marketing by attending trade shows, conferences and other marketing events.
 • Making technical presentations and demonstrating how a product will meet client needs.
 • Providing pre-sales technical assistance and product education.
 • Liaising with other members of the sales team and other technical experts.
 • Solving client problems.
 • Helping in the design of custom-made products.
 • Providing training and producing support material for the sales team.
 • Coordinate with internal staff included Business Development , System Engineer, Solution architecture, Web developer, Mobile Developer, Project Management and other as necessary.

Qualification and skill
 • A strong leader with good communication skills included English.
 • Bachelor’s degree or higher in MIS, MBA, Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or related IT areas.
 • Driving your own car.
 • Have a potential customers of IT industry in hand (5 customers at least).
 • Previous sales experience is essential.
 • Service-minded with strong analytical skills.
 • Strong analytical, interpersonal and negotiation skills
 • Attractive female / male with 3 years sale experience in IT solution, and more over 5 years for Senior position.
 • Pleasant personality, good human relation, co-ordination, responsive, reliable, capable, strong personality, initiative, result oriented and good team player.
 • Cloud certification is advantage


หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่
E-mail : hr@bugaboo.tv
ติดต่อสอบถาม 086-466-3669 (ฝ่ายสรรหาบุคลากร)
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-658-7700-5 Fax. 02-658-7699
www.BUGABOO.TV , https://www.bbtvnewmedia.com/

Qualification
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ , IT,วิทยาศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการประสานงานโครงการ จัดทำซอฟต์แวร์ , เว็บไซต์ หรือ Mobile Application
 • มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยี
 • พูด / อ่าน / เขียน / พิมพ์  ได้ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และจัดการความขัดแย้งได้ดี
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • จัดลำดับความสำคัญของงานได้
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

Responsibility
 • ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงานและการดำเนินงาน ของโครงการ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 • จัดตารางงาน และระยะเวลาของงานในแต่ละโครงการ ให้ดำเนินงานได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ออกแบบ Flow , Diagram ,  Mockup / Prototype  เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างทีมงาน
 • ติดตาม และรายงานสถานะความเคลื่อนไหว ให้แก่หัวหน้างาน และผู้ร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ
 • แนะนำ และร่วมแก้ปัญหากับทีมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามตารางเวลาที่วางไว้
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่
E-mail : hr@bugaboo.tv
ติดต่อสอบถาม 086-466-3669 (ฝ่ายสรรหาบุคลากร)
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-658-7700-5 Fax. 02-658-7699
www.BUGABOO.TV , https://www.bbtvnewmedia.com/

Responsibility
 • Design and build Applications for iOS Platform
 • To create fully functional mobile app written in clean code and clean architecture concept across iOS
 • Maintain impeccable quality standards; troubleshooting and debugging to optimize performance at all times
 • Design best in class interfaces with the wider team to improve UX
 • Liaise with business and wider product development team to plan new features

Qualifications
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Computer Science or related field
 • Welcome New Graduate (Please drop your Portfolio or Project)
 • Proficient with Objective-C and Swift
 • Proficient with the languages, tools, and frameworks core to iOS, including XCode, Swift, Object-C, etc.
 • Proficient understanding of code versioning tools such as Git
 • Understanding of Apple’s design principles and interface guidelines
 • Experience with offline storage, threading, and performance tuning
 • Knowledge of server-side Technology to Architect applications or Data to build scabble, high-performing technology Solutions

หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่
E-mail : hr@bugaboo.tv
ติดต่อสอบถาม 086-466-3669 (ฝ่ายสรรหาบุคลากร)
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-658-7700-5 Fax. 02-658-7699
www.BUGABOO.TV , https://www.bbtvnewmedia.com/

Responsibility
 • ออกแบบ Web UI & Application
 • ออกแบบ Graphic Design, PR Material ต่าง ๆ (Banner, Pic Post, etc.)

Qualifications
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้าน Graphic Design เป็นอย่างดี สามารถใช้งาน Adobe Creative Cloud Suite ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความเข้าใจ UX หรือโครงสร้าง หรือองค์ประกอบของ Website/Application ที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้พลิกแพลงวิธีคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงาน นำไปประยุกต์ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ เข้าใจข้อจำกัดและรับฟังความเห็นของผู้ร่วมงาน
 • มีทัศนคติที่ดี รักในการเรียนรู้ ชอบความท้าทาย และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • สามารถทำงานร่วมกับทีมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • แนบ Portfolio เพื่อประกอบการพิจารณา

หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่
E-mail : hr@bugaboo.tv
ติดต่อสอบถาม 086-466-3669 (ฝ่ายสรรหาบุคลากร)
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-658-7700-5 Fax. 02-658-7699
www.BUGABOO.TV , https://www.bbtvnewmedia.com/

Responsibility
 • สร้างสรรค์ Content รายการออนไลน์
 • คิดรูปแบบการได้หลากหลายและนำเสนอได้
 • ควบคุมงานให้ออกมาตรงตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนา

Qualifications
 • ประสบการณ์ทำงาน  2  ปีขึ้นไป (อายุไม่เกิน 30 ปี)
 • เข้าใจพื้นฐานและรูปแบบรายการออนไลน์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ใช้งานโปรแกรมตัดต่อได้เบื้องต้น (Premiere Pro)
 • ทำ Proposal เป็น สามารถใช้โปรแกรม Word และ PowerPoint ได้
 • ออกต่างจังหวัดได้ (ค้างคืน) / ทำงานล่วงเวลาได้ / เสาร์-อาทิตย์

หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่
E-mail : hr@bugaboo.tv
ติดต่อสอบถาม 086-466-3669 (ฝ่ายสรรหาบุคลากร)
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-658-7700-5 Fax. 02-658-7699
www.BUGABOO.TV , https://www.bbtvnewmedia.com/

Responsibilities
 • วางแผนการตลาด วางกลยุทธ์ทางการตลาด และสรุปยอดขาย
 • วางแผนและกำหนดข้อความโปรโมทเพื่อสั่งผลิต banner โปรโมทได้
 • วิเคราะห์สภาวะทางการตลาดของผลิตภัณฑ์, คู่แข่งทางการตลาด
 • ขยายฐานกลุ่มลูกค้าและการตลาด โดยเพิ่มช่องทางการขาย
 • นำเสนอบริการ BUGABOO INTER และ วิเคราะห์สถานการณ์เรตติ้งละครเพื่อจัดแคมเปญหรือโปรโมชันเพื่อกระตุ้นยอดขายได้
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้อง ภายในและภายนอกองค์กร เช่น บริการดาวน์โหลดเพลง Music Streaming  (Spotify,JOOX,i-tunes,True Music)
 • ทำเอกสารและรายงานด้านการขาย Proposal Presentation ผ่าน Powerpoint เป็นอย่างดี

Qualification
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา หากจบด้านการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีความรู้พื้นฐานด้าน Computer, Internet และสื่อสังคมออนไลน์
 • มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
 • เป็นคนคิดแบบสมเหตุสมผล
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผลคะแนน TOEIC 500 ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่
E-mail : hr@bugaboo.tv
ติดต่อสอบถาม 086-466-3669 (ฝ่ายสรรหาบุคลากร)
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-658-7700-5 Fax. 02-658-7699
www.BUGABOO.TV , https://www.bbtvnewmedia.com/

ตำแหน่ง English Subtitle Editor 1 อัตรา 

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- ไม่จำกัดอายุและเพศ
- มีทักษะการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
- ทักษะการฟังและตีความภาษอังกฤษได้ดีเยี่ยม
- ใส่ใจรายละเอียดและมีความรอบคอบสูง
- มีความรับผิดชอบสูง ส่งงานตามกําหนด
- สามารถทํางานภายในกรอบเวลาอันจํากัดได้
- มีทัศนคติที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- แปลซับไตเติลละครช่อง 7 จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
- คัดเลือก ดูและวิเคราะห์ผลทางด้านออนไลน์
- สามารถจัดทำรายการและสรุปผลการดำเนินการได้
- ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่: Naruporn@ch7.com

หรือ  www.BUGABOO.TV
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-658-7700-5 Fax. 02-658-7699

ตำแหน่ง ธุรการสำนักงานกลาง 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศหญิง/ชาย
- อายุ 26 - 35 ปี
- มีประสบการณ์ ด้านงานเลขานุการผู้บริหารอย่างน้อง 3-5 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ/สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและ
ภายนอกบริษัท
- เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้และสามารถเก็บความลับได้ดี
- ขยันและทุ่มเท มีเทคนิคในการทำงาน รู้จักดัดแปลงให้เหมาะสม
- มีไหวพริบ รอบคอบทำงานละเอียด และรวดเร็ว
- มีทัศนคติที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- รวบรวมเอกสารข้อมูล เพื่อเตรียมเขียนรายงาน
- เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่างๆ ที่สำคัญ ตลอดจนรู้และสามารถอัดสำเนาเอกสารได้
- เป็นผู้นัดหมายประชุมต่างๆ ให้กรรมการผู้จัดการ
- จัดการและประสานงานนัดหมายให้กรรมผู้จัดการ, ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม
- จัดทำบันทึก รายงาน ร่างเอกสารต่างๆ ทำสถิติ แผนงาน แผนภาพ ตลอดจนสามารถวางรูปแบบพิมพ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน
- เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ
- ช่วยวางระเบียบต่างๆ และตรวจตราความเรียบร้อยของงานแทนกรรมการผู้จัดการ
- ตรวจสอบและดูแลเอกสารที่เสนอให้กรรมการผู้จัดการลงนาม

หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่: Naruporn@ch7.com
หรือ  www.BUGABOO.TV
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-658-7700-5 Fax. 02-658-7699

ตำแหน่ง Cloud Engineer 1 อัตรา

Main Purpose and scope of the job
ออกแบบ และดูแลระบบ Infrastructure แบบ Cloud computing เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

Position in organisation:  OTT Business

Duites And Key Responsibilites
● Business System/Network Support
○ จัดหา , ติดตั้ง , ดูแล Infrastructure ให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่อง
○ จัดหา , ติดตั้ง , ดูแล System Infrastructure Business Support
○ จัดหา , ติดตั้ง , ดูแล ระบบ online broadcasting ทางช่องทางต่างๆ
○ ดูแล Cloud Infrastructure

General Responsibilities
● Montior ระบบที่ติดตั้งอยู่บน Cloud Infrastructure  ปริมาณการใช้งาน , ปัญหาที่เกิดขึ้น 
● ช่วยทดสอบ บริการออนไลน์ ขององค์กร 
● สามารถระบุปัญหาเบื้องต้น และประสานงานกับทีม Developer เพื่อแก้ไขปัญหา

Skill And Abilities
● ปริญญาตรี สาขา IT / Computer Engineer / Computer Science
● สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี ทั้งภาษาไทย / English
● สามารถคิด และวิเคราะห์ ปัญหาต่างๆ และหาทางแก้ปัญหาได้แบบเป็นขั้นตอน
● กระตือรือร้น ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
● ทำงานหนัก อดทน ทุ่มเท ขยัน
● มีรับผิดชอบสูงต่อตนเอง และต่อทีม


Experience
● มีประสบการณ์ ทางด้าน Cloud computing  อย่างน้อย 2 ปี
● มีประสบการณ์การทำงานกับ Linux Server
● มีประสบการณ์ในการดูแล Infrastructure ของ Web site หรือ Web Application

Knowledge
● Linux / *Nix  Server
● AWS / Google Cloud Infrastructure
● Script Programing
○ Node.js
○ Python
○ Ruby
○ Bash scripting
● Version Control
○ Git
○ Mecurial
● Database
○ RDBMS
○ NoSQL
● CDN

Personal attributes and other requirement
● สามารถทำงานนอกเวลาได้


หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่ Sarut@CH7.COM

ตำแหน่ง Android Developer 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีประสบการณ์เป็นอย่างดี ในการพัฒนา Java หรือ Kotlin
- สามารถพัฒนา Android Application
- มีประสบการณ์ในการใช้งาน Version control เช่น GIT
- มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ RESTFUL และสามารถใช้ งาน JSON และ XML ได้
- สามารถจัดการหน่วยความจำ และสามารถปรับประสิทธิภาพของ Application ได้
- มีความเข้าใจเรื่อง Interactive Application Development, Memory management, multi-threading  
   เป็นอย่างดี
- มีความเข้าใจเรื่อง Android component architecture
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและสามารถติดตามงานของตัวเองให้เสร็จลุล่วงตามกำหนดได้
- หากมีผลงาน Android App มาแสดงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ
   - ออกแบบ พัฒนา Android Application

**สัญญาจ้าง**

หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่: Sarut@ch7.com, Surachet@CH7.COM
หรือ  www.BUGABOO.TV
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-658-7700-5 Fax. 02-658-7699

Service desk / technical boardcasting (2 อัตรา)

คุณสมบัติ :
• วุฒิการศึกษา ปวส. ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทำงาน 0 - 2 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
• มีทักษะด้านการ Live Streaming ผ่านสื่อต่างๆ เช่น Facebook, Youtube
• มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• สามารถประสานงานได้ สื่อสารเข้าใจง่าย
• มีไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความละเอียดรอบคอบ มีสมาธิในการทำงาน มีทัศนะคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
• พร้อมทำงานหนักและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• มีความกระตือรือร้น หาความรู้ใหม่ๆ เสมอ

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
• ดูแลแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ต่อพ่วง, ระบบ LAN
• Monitoring ระบบ Broadcast Streaming
• Monitoring ระบบ Server, Network ของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (หมอชิต)

สนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่:
naruporn@ch7.com , kodchaporn@ch7.com

บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : 02-658-7700-5
แฟกซ์ : 02-658-7699