บิ๊กแน๊ต ประกาศ ฮอกกี้ซีเกมส์2017 นี้ขอ 2 เหรียญทอง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ซีเกมส์2017, ฮอกกี้, บิ๊กแน๊ต

ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้ ตั้งเป้าล่า 2 เหรียญทองกีฬาซีเกมส์2017 ประเทศ มาเลเซีย โดยบิ๊กแน๊ต ให้สัมภาษณ์ก่อนจะส่งตัวนักกีฬาลัดฟ้าสู่แดนเสือเหลือง ว่า “เจ้าภาพได้จัดให้มีการชิง 4 เหรียญทอง ในประเภทฮอกกี้ชาย-หญิง และอินดอร์ฮอกกี้ชาย-หญิง ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ตั้งเป้าจะคว้าให้ได้ 1-2 ทอง และอยากให้ได้ทุกเหรียญ ที่ลงแข่งขันก็จะเป็นเรื่องที่ดี”

รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย ฮอกกี้ ซีเกมส์2017 ครั้งที่ 29 ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19 - 30 สิงหาคม 2560

-ฮอกกี้ชาย
นายสรรภมร สมานญาติ, นายสัญญา สันทอง, นายพรทวี ยิ่งกำปั่น, นายณิติวุฒิ ยศไกร, พ.อ.ท.นพดล พร้อมพิมพ์, จ.อ.ศักดิ์ชัย บินกาศ, นายยงค์ยุท ชาตรี, นายกมลชัย รัตนเดชากุล, นายเสกสิทธิ์ เสมอใจ, ส.ต.เทวฤทธิ์ ไม้ประเสริฐ, ส.ท.เทวราช ไม้ประเสริฐ, พ.อ.อ.ณฐวรรธก์ วัดจินดา, นายธีรพงษ์ ลิมบานเย็น, นายณัฐพงษ์ ชุณโชติกุล, นายชัชนันท์ หาญดี, นายสมรัก ท้าวเครือ, นายพันธรักษ์ ลำดวนหอม, พ.อ.อ.สมโชค นวลศรี

-ฮอกกี้หญิง
นางสาวพันณิภา ผานิล, นางสาวบุญตา ด้วงอุไร, นางสาวจุฑารัตน์ ศรีอยู่รอด, นางสาวอมร สุขขะปุณณะพันธ์, นางสาวปิยะมาศ สื่อสวัสดิ์วณิชย์, นางสาวนางสาวกิติญา โชติมณี, จ.ส.ต.หญิง กรรณิการ์ ลิ่วรุ่งโรจน์, นางสาวดอกคูณ สีดี, นางสาวจันตรี ยั่งยืน, นางสาวรัศมี จาตุรนต์รัศมี, นางสาวกมลรัตน์ ทองคณารักษ์, นางสาวสุพรรณี ยิ้มนวล, นางสาวอรพิมล กิตติธีรโสภณ, นางสาวดวงรัตน์ จันทรักษ์, นางสาวธนิฏฐา ช่วงมณีโชติ, นางสาวสุกัญญา ฤทธิ์งาม, นางสาวชุลีพร เนืองศรี, นางสาวรัตนาภรณ์ ทรงพระนาม

-ฮอกกี้น้ำแข็งชาย
เทวินทร์ ชาติสุวรรณ, จันทพงษ์ เต็งสกุล, ธีระศักดิ์ รัตนดชติ, ชาญชิต ศุภดิลกลัฏษณ์, ลิขิต เนียมวัน, ฮิเดกิ นากายามะ, มาซาโตะ นากายามะ, ปภาณ ธนเกริกเกียรติ, รัฏษ์ชัย สุขวิบูลย์, ชาณเชี่ยว ศุภดิลกลักษณ์, ปณิธิ นวสมิตวงศ์, อันนต์ กุลลูกอิน, วิรวิทย์ มะกล้าทอง, พันุ์เดช คูหาแก้ว, ชยุตพล กุลรัตน์, อาทิตย์ ธรรมวงศ์สิน, ภัทรพบ อังกูลพัฒนาสุข, ประเวศ แก้วจีน

*ไม่มีการแข่งขันประเภทหญิงของฮอกกี้น้ำแข็ง

BUGABOO SPORTS

เครดิตภาพจาก :  hockeythailand.com

TAG : ซีเกมส์2017 ฮอกกี้ บิ๊กแน๊ต