เช็คก่อน! สอบ กพ 6 สิงหานี้ เตรียมอะไร สอบอะไร ระเบียบปฏิบัติ วัน เวลา สถานที่ ปี 2560

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


หลังจากที่สำนักงาน กพ ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 โดยได้รับสมัครสอบ กพ ภาค ก. ประจำปี 2560 ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มีนาคม 2560 แล้วนั้น

ซึ่งการสอบ กพ จะแบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกคือ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ส่วนครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ที่จะถึงนี้

แต่ถึงจะใกล้เต็มทีแล้ว ผู้สมัคร กพ หลายๆ ท่านก็ยังคงมึนๆ งงๆ ไม่มั่นใจในรายละเอียด วัน เวลา สอบ กพ รวมถึงระเบียบปฏิบัติว่าต้องเตรียมอะไรยังไงบ้าง BUGABOO NEWS เลยขอมาแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สอบทุกคนเอง


สำหรับรายชื่อศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบ กพ มีดังนี้


กพ, สอบ กพ, กพ 2560

ส่วน วัน/เวลา สอบ กพ สามารถเช็ครายละเอียดได้เพิ่มเติม ตามลิงค์เว็บไซต์คณะกรรมการสำนักงาน กพ
>> https://ocsc2.job.thai.com/


ระเบียบปฏิบัติของผู้สอบ กพ ในวันสอบ คือ

1. แต่งกายสุภาพ ประพฤติตัวสุภาพชน
2. นำบัตรประจำตัวสอบมายืนยันในวันสอบ พร้อม Upload รูป หรือ ติดรูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1X 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
3. นำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงพร้อมบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง
** ห้ามใช้ : รูปถ่ายที่ถ่ายสำเนาจากบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง เป็นต้น มาติดบัตรประจำตัวสอบ

ในแต่กรณีผู้สอบ กพ ไม่มีบัตรดังกล่าว ให้ปฏิบัติ...

1. ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประชาชน
2. หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม
3. หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ
** หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ใช้สำหรับการตรวจหลักฐานข้อมูลการสอบ หากตรวจหลังเข้าห้องสอบ จะยุติการสอบทันที


รายละเอียดข้อสอบ กพ : ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)

ในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ กพ จะประกอบด้วยวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย ดังนี้

          1.) สอบวิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

1. อนุกรม 5 ข้อ
2. โจทย์คณิตศาสตร์ 4 ข้อ
3. โอเปอเรชั่น 1 ข้อ
4. ตาราง 5 ข้อ
5. สดมภ์ 5 ข้อ
6. อุปมา – อุปมัย 5 ข้อ
7. การสรุปความจากเงื่อนสัญลักษณ์ 5 ข้อ
8. การสรุปความจากเงื่อนไขภาษา 5 ข้อ
9. การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ 5 ข้อ
รวม 40 ข้อ


          2.) สอบวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

1. เรียงข้อความ 5 ข้อ
2. หลักภาษา 5 ข้อ
3. ตีความ สรุปความ (บทความสั้น / บทความยาว) 10 ข้อ
รวม 20 ข้อ

เกณฑ์การผ่าน

ระดับ ปวช – ปวส – ป. ตรี
ได้วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 60% = สอบผ่าน 36 ข้อ

ระดับ ป.โท
ได้วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 65% = สอบผ่าน 39 ข้อ


          3.) สอบความสามารถทางด้านภาษา (คะแนน ๕๐ คะแนน)
ความเข้าใจภาษา จะวัดความสามารถในด้านความเข้าใจภาษาโดยสามารถสรุปความในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อความสั้น ๆ หรือบทความได้ แนวคำถามการวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้น ๆ การใช้ภาษา จะวัดความสามารถในด้านการใช้ภาษา โดยสามารถพิจารณาใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ คำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ รวมทั้งสามารถเรียงลำดับข้อความได้ถูกต้อง

1. Conversation 5 ข้อ
2. Grammar 5 ข้อ
3. Vocab 5 ข้อ
4. Reading 10 ข้อ
(บทความสั้น บทความยาว) 10 ข้อ
รวม 25 ข้อ

เกณฑ์การผ่าน

ระดับ ปวช – ปวส – ป. ตรี และ ป.โท
ได้วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 50% = สอบผ่าน 13 ข้อ

สอบภาค ก. ของสำนักงาน กพ ได้เพิ่มวิชาภาษาอังกฤษเข้ามาสอบด้วย โดยเริ่มตั้งแต่การสอบภาค ก ของ กพ ปี 2557

และในขณะนี้ หลายๆหน่วยงานได้นำเอาภาษาอังกฤษมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกข้อสอบเพิ่มเข้ามาด้วย ดังนั้นท่านโปรดเตรียมตัว

*สำหรับผู้ที่สมัครสอบภาค ก ของ กพ หากผู้สมัครสอบ สอบผ่านวิชาทั่วไปแต่สอบวิชาภาษาอังกฤษไม่ผ่าน สำนักงาน กพ จะให้ผู้ที่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ได้แก้ตัวอีกหนึ่งครั้ง หากไม่ผ่านก็ต้องสอบใหม่ทุกวิชาในปีถัดไป


ทั้งนี้ หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ กพ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-547-1116 ในวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 8.30 – 16.30 น.


BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เว็บไซต์คณะกรรมการสำนักงาน กพ https://ocsc2.job.thai.com/

TAG : กพ สอบ กพ กพ 2560