Iron Chef Thailand เชฟกระทะเหล็ก 5 ส.ค.60 ปูทะเล

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย(Iron Chef Thailand)
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
วัตถุดิบหลัก : ปูทะเล

TAG : Iron Chef Thailandเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟกระทะเหล็ก 5 สิงหาคม 2560เชฟกระทะเหล็ก ปูทะเลปูทะเล