ครม.เห็นชอบแต่งตั้งผู้ว่าฯ 22 จังหวัด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวง โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ที่แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดรวดเดียว 22 จังหวัด
   
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ บัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน 26 ตำแหน่งแบ่งเป็นผู้ตรวจราชการ 4 ตำแหน่ง และผู้ว่าราชการจังหวัด 22 ตำแหน่ง แบ่งเป็นจังหวัดในภาคเหนือ 5 ตำแหน่ง ภาคอีสาน 5 ตำแหน่ง ภาคใต้ 5 ตำแหน่ง ภาคกลาง 5 ตำแหน่ง และภาคตะวันออก 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

โดยทั้งหมดเป็นการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งคัดจากมีผู้เข้าสอบวิสัยทัศน์จำนวน 53 คนเมื่อวันที่ 1-2 กันยายนที่ผ่านมา 

พร้อมเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้าย ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 ตำแหน่งที่สำคัญคือให้นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เป็นอธิบดีกรมชลประทานนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เป็นเลขาธิการสำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

คณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบปรับอัตราภาษีสรรพสามิตสุรา ยาสูบ และไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน โดยจะชี้แจงหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ทั้งนี้เพื่อปฏิรูปการคำนวณ และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหม่ทั้งหมด ให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ พร้อมยืนยันไม่เป็นภาระให้กับประชาชนด้วย 

TAG : แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 22 แห่งตั้งผู้ว่าโยกย้ายข้าราชการระดับสูง