คลิปที่เกี่ยวข้อง

ธรรมะของพ่อ ทศพิธธรรมราชา ย้อนดูหนังสั้นเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 และเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 68 ปี มูลนิธิไทยพึ่งไทย ได้น้อมนำหลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ มาเป็นแนวทางในการผลิตภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 เรื่อง เพื่อเป็นแนวทางให้คนไทยได้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับสังคม

หลักทศพิธราชธรรม คือ จริยาวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจําพระองค์ หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง มี 10 ประการ ได้แก่  1. ทาน – การให้  2. ศีล – การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย  3. บริจาค – ความเสียสละ  4. อาชชวะ – ความซื่อตรง  5. มัททวะ – ความอ่อนโยน  6. ตบะ – การข่มกิเลส  7. อักโกธะ – ความไม่โกรธ  8. อวิหิงสา – ความไม่เบียดเบียน  9. ขันติ – ความอดทน  10. อวิโรธนะ – ความไม่คลาดจากธรรม * สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

และด้วยหลักธรรมประจำพระองค์อันประเสริฐนี้เอง ผู้สร้างได้น้อมนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์สั้น 10 เรื่อง โดยได้นักแสดงชั้นนำของประเทศมากมายมาร่วมถ่ายทอดหลักธรรมของพระราชา ดังนี้

1.ทาน - เรื่อง "บ้านของบุญเหม็น"
กำกับโดย อรรถพร ธีมากร นำแสดงโดย อ้อม พิยดา, เยิ่น ต๊ะ หัว2.ศีล - เรื่อง "ศีล"
กำกับโดย ฐิติพงศ์ ใช้สติ นำแสดงโดย ยุรกานต์ ภมรมนตรี, ธวัช พรรัจนประเสริฐ


3.บริจาค - เรื่อง "สวรรค์ของสุธี"
กำกับโดย หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล นำแสดงโดย กัน กันตถาวร, จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร


4.ความซื่อตรง - เรื่อง "การตัดสินใจครั้งสุดท้าย"
กำกับโดย เตชินท์ ทิวสมบุญ นำแสดงโดย สุพจน์ จันทร์เจริญ, สายป่าน อภิญญา, ประกาศิต โบสุวรรณ5.ความอ่อนโยน - เรื่อง "โชคดีที่ผมโชคร้าย"
กำกับโดย เสรเทพ เวศวงศ์ษาทิพย์ นำแสดงโดย ชาคริต แย้มนาม6.ความเพียร - เรื่อง "ความเพียร"
กำกับโดย เพื่อน ภาคภูมิ นำแสดงโดย ประวัติ วะโฮรัมย์7.ความไม่โกรธ -  เรื่อง "เรื่องขี้หมา"
กำกับโดย บัณฑิต ทองดี นำแสดงโดย สายเชีย วงศ์วิโรจน์, เจริญพร อ่อนละม้าย8.ความไม่เบียดเบียน - เรื่อง "โรงเรียนบ้านน้อยล่าง"
กำกับโดย นัฐวุฒิ พูนพิริยะ นำแสดงโดย กฤษดา สุโกศล แคลปป์, เดวิด อัศวนนท์, ณัฐวุฒิ ศรีหมอก9.ความอดทน - เรื่อง "พิกัดที่เที่ยงตรง"
กำกับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล นำแสดงโดย ปิยะ ตระกูลราษฎร์, คริส หอวัง10.ความเที่ยงธรรม - เรื่อง "หวง"
กำกับโดย ก้องเกียรติ โขมศิริ นำแสดงโดย สุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์, พิมลรัตน์ พิศลยบุตร 
BUGABOO MOVIE
เครดิตคลิป YouTube @Athit Company

TAG : ทศพิธธรรมราชาทศพิธราชธรรมในหลวง ร.9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมูลนิธิไทยพึ่งไทย