IQ เด็กไทยมีพัฒนาการดีขึ้น คาดอีก 5 ปี ได้มาตรฐานสากล

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ระดับสติปัญญา ทั้งไอคิว อีคิวของเด็กไทย มีพัฒนาการดีขึ้น คาดว่าอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งอีคิวและไอคิวของเด็กไทยส่วนใหญ่จะได้มาตรฐานสากล

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้สำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา หรือ "ไอคิว" และความฉลาดทางอารมณ์ หรือ "อีคิว" ของเด็กไทยในทุก ๆ 5 ปี ซึ่งจากการสำรวจล่าสุดเมื่อปี 2559 พบว่าเด็กไทยอายุ 6-15 ปี มีระดับไอคิวเท่ากับ 98.59 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางมาตรฐานสากลเท่ากับ 100 ขณะที่ อีคิวของเด็กไทยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากลแล้ว

ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งแก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุให้เด็กไทยมีไอคิวต่ำกว่ามาตรฐานสากล โดยขับเคลื่อนให้เด็กได้รับโภชนาการที่ดี และควบคุมเชื้อไวรัสในเด็กให้ดีขึ้น รวมทั้งเสริมวิตตามินโฟลิก เพิ่มธาตุไอโอดีนให้แก่เด็ก โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่งเสริมให้ครอบครัวมอบความรัก ความอบอุ่นให้กับเด็ก ซึ่งช่วยให้สถานการณ์ไอคิวของเด็กไทยเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น และคาดว่าในการสำรวจสถานการณ์ไอคิว และอีคิว ของเด็กไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า จะพบว่าเด็กไทยมีทั้งไอคิวและอีคิวได้ค่ามาตรฐานสากล

TAG : IQ เด็กไทยIQEQไอคิวอีคิวระดับสติปัญญาระดับสติปัญญาเด็กไทย

คลิปที่เกี่ยวข้อง