กรมส่งเสริมการเกษตรเยียวยาชาวนา สละที่รับน้ำจากถ้ำหลวง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่เยียวยาชาวนาใน 2 ตำบลของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่เสียสละที่นาเป็นที่รับน้ำจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เพื่อช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีทั้ง 13 คน โดยมอบพันธุ์ข้าว พันธุ์ผัก และปุ๋ยชีวภาพ ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำในครั้งนี้

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตำบลบ้านด้าย และตำบลโป่งผา ที่ประสบภัยพิบัติจากการระบายน้ำออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านสันปูเลย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยมอบเชื้อราไตรโคเดอร์มา สำหรับคลุกกับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรจะปลูกหลังน้ำลด ป้องกันและกำจัดโรคข้าวที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำลด โดยเตรียมไว้ทั้งสิ้น 850 กิโลกรัม รวมถึงมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร เมล็ดพันธุ์ผัก กล้าพืช ไส้เดือนฝอยชนิดผง เชื้อไวรัสกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยชีวภาพ

ขณะที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกหน่วยซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถอีแต๋น เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น

จากการสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากถ้ำหลวง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 พบพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง 1,266.75 ไร่ เกษตรกร 126 ราย วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 1,409,892.75 บาท

นายสมชาย กล่าวว่า เกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ซึ่งตามหลักเกณฑ์จะต้องเป็นเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อัตราการช่วยเหลือตามระเบียบ โดยข้าวอัตราไร่ละ 1,113 บาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ โดยจะโอนผ่านบัญชีเกษตรกรโดยตรง

นายสมชาย ยังขอบคุณเกษตรกร 19 ราย ที่ไม่ขอรับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย

TAG : กรมส่งเสริมการเกษตรถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเด็กหายทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สายถ้ำหลวงเชียงรายเด็กติดในถ้ำนักฟุตบอลติดในถ้ำเด็กสูญหายในถ้ำ13ชีวิตรอดแล้วเด็กออกจากถ้ำทีมหมูป่าออกจากถ้ำระบายน้ำถ้ำหลวงลงนาข้าวเยียวยาชาวนาเยียวยาชาวนาเชียงราย

คลิปที่เกี่ยวข้อง