ข่าวในหมวด News

วิสาหกิจชุมชนเพลาเพลินฯ เก็บเกี่ยวช่อดอก CBD Charlotte's Angel ส่งมอบองค์การเภสัชกรรมรอบแรก

วิสาหกิจชุมชนเพลาเพลินฯ เก็บเกี่ยวช่อดอก CBD Charlotte's Angel
ส่งมอบองค์การเภสัชกรรมรอบแรก


 
           วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน จ.บุรีรัมย์ หรือ PHC ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกกัญชาระบบปิดเกรดทางการแพทย์ของไทยดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิดช่อดอกกัญชาสายพันธุ์ CBD Charlotte's Angel เพื่อส่งมอบให้กับทางองค์การเภสัชกรรม หรือ อภ. นำไปสกัดเป็นยาน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์รอบแรกแล้ววันนี้ นำโดย นางศศิการ ล้อจิโรภาส ประธานวิสาหกิจชุมชนเพลาเพลินฯ ภายใต้การสังเกตการณ์การเก็บเกี่ยว และกรรมวิธีการตัดแต่งช่อดอก การตรวจสอบปริมาณน้ำหนักช่อดอก และการตากแห้ง ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ของ องค์การเภสัชกรรม และศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) เข้าร่วม เพื่อสร้างต้นแบบหลักเกณฑ์ความร่วมมือและจัดซื้อช่อดอกกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายให้กับประเทศไทย

           โดยวิสาหกิจชุมชนเพลาเพลินฯ  ได้ดำเนินการปลูกกัญชาในระบบปิด (indoor) ตามแนวทางการทำเกษตรมาตรฐาน GAP ควบคุมทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อม น้ำ อากาศ ความชื้น ดินที่ใช้ ผนวกกับเทคโนโลยีต่างๆ อีกทั้งยังไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และสารปนเปื้อนอื่นๆ ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวและตากแห้งช่อดอกกัญชาเรียบร้อยจะดำเนินการส่งมอบให้กับทางศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) ในการตรวจวิเคราะห์หาค่าสารสำคัญ CBD ค่าสารโลหะหนัก และค่าสารอื่นๆ ตามข้อกำหนด และดำเนินการส่งมอบช่อดอกทั้งหมดให้กับทาง องค์การเภสัชกรรม ต่อไป

           วิสาหกิจชุมชนเพลาเพลินฯ และ องค์การเภสัชกรรม ได้เริ่มความร่วมมือในการรับซื้อช่อดอกกัญชาทางการแพทย์ โดยการร่วมกับประกาศเจตนารมย์เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2564 เพื่อสร้างต้นแบบหลักเกณฑ์ความร่วมมือและจัดซื้อช่อดอกกัญชาแห้งทางการแพทย์ที่เป็นเชิงพาณิชย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาและผลิตภัณฑ์จากกัญชาในรูปแบบอื่นๆ หวังให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบอย่างยั่งยืน
------------------------------------


เคลื่อนย้ายต้นกัญชาออกจากห้องปลูก 


ชั่งน้ำหนักรวมช่อดอก กิ่ง ก้าน ใบ ลำต้น


การตัดแต่งช่อดอก โดยการตัดใบติดช่อดอกออกไป 


ประธานวิสาหกิจชุมชนเพลาเพลินฯ ร่วมตัดแต่งช่อดอก


การตัดช่อดอกออกจากกิ่งก้านและลำต้น 


ชั่งน้ำหนักช่อดอกสดก่อนนำเข้าห้องตาก


ช่อดอก CBD Charlotte’s Angel 


นำผลผลิตตากแห้งด้วยความเย็น

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark