ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

คณะรัฐมนตรี ควบคุมสินค้า 51 รายการ เป็นเวลา 1 ปี

ข่าวภาคค่ำ - คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้สินค้าและบริการ 51 รายการ เป็นสิ่งที่ต้องควบคุมออกไปอีก 1 ปี เพื่อลดความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการให้เป็นสิ่งที่ต้องควบคุมในปี 2565 จำนวน 51 รายการ ใน 11 หมวด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าและบริการควบคุมเช่นเดียวกับปี 2564 ตามที่มติของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการในหลายหมวด เช่น หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ หมวดเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ำ ปุ๋ย ยากําจัดศัตรูพืช อาหารสัตว์ หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ หมวดวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อพีวีซี ปูนซีเมนต์ สายไฟฟ้า หมวดสินค้าเกษตรที่สําคัญ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวโพด ผลปาล์มน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ยางพารา หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น กระดาษชําระ แชมพู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ สบู่ หมวดอาหาร เช่น กระเทียม ไข่ไก่ นมผง ผลิตภัณฑ์นม มังคุด ทุเรียน ลําไย เนื้อสุกร หอมหัวใหญ่ อาหารกึ่งสําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก เครื่องแบบนักเรียน และ หมวดบริการ เช่น บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค และบริการรับชําระเงิน ณ จุดบริการ จะมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ปี 2565 - 30 มิถุนายน ปี 2566

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark