ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ กลางเดือนสิงหาคม 65 นี้ ผ่าน 2 ช่องทาง


ความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ล่าสุดกระทรวงการคลัง มีแผนเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ กลางเดือนสิงหาคม 2565 รายละเอียดดังนี้

โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง

ทางออนไลน์ หรือ เว็บไซต์ที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดขึ้นมาเพื่อเปิดให้ผู้มีคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สมัครด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจ

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานกระทรวงการคลัง
- กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)
- สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร
- สำนักงานเมืองพัทยา
- สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนดเพิ่มเติม

สำหรับคุณสมบัติลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่

- สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
- มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยของครัวเรือนต่อคนไม่เกิน 1 แสนบาท
- ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ เฉลี่ยเกิน 100,000 บาทต่อคน
- จะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เกินกำหนด เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
- ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร
- ส่วนที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่
- ที่ดินทั่วไปไม่เกิน 1 ไร่
- ไม่มีบัตรเครดิต
- ไม่มีเงินกู้เกินที่กำหนด  เช่น กู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้รถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาท

BUGABOONEWS
ที่มา: กรมบัญชีกลาง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark