คลิปอื่นๆ

ศบค.มีมติยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คุมโควิด ตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้ มีผล ศบค. ยุบตามไปด้วย


วันนี้ 23 ก.ย.65  ที่ประชุม ศบค. โดย มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมมีมติยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินที่มีผลทำให้ ศบค. และประกาศคำสั่งต่างๆ ต้องยุติการใช้ ถูกยุบตามไปด้วย

การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยพิจารณาความเหมาะสมการยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) และแผนปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด-19 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง รวมทั้งประเมินภาพรวมแนวโน้มการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ การประชุมมีมติยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินที่มีผลทำให้ ศบค. และประกาศคำสั่งต่างๆ ต้องยุติการใช้ ถูกยุบตามไปด้วย 

ทั้งนี้ พลเอกสุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เผยว่า หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของทางคณะรัฐมนตรีและรัฐบาล โดยที่มีนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ดูแลสถานการณ์ในภาพรวม และมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งที่ประชุมวันนี้มีการรายงานผลงานทั้งหมด และยุติการทำงานและใช้กลไกตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า จะไม่เกิดสุญญากาศระหว่างรอกฏหมาย เพราะสถานการณ์โควิด-19 ไม่รุนแรง กระทรวงต่างๆ คุ้นเคยและมีการเชื่อมโยงการทำงานกันหมดแล้ว

BUGABOONEWS

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark