ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

วธ.เผยโพลเด็กไทย ปี 66 อาชีพที่ใฝ่ฝัน คือ อยากเป็น “ครู” มากที่สุด


วธ.เผยโพลเด็กไทย ปี 66 ร้อยละ 63.97 รู้คำขวัญวันเด็ก “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ฝันอยากเป็นอาชีพ “ครู” มากที่สุด อยากไปร่วมงานวันเด็กที่โรงเรียน-หน่วยงานราชการ-สวนสนุก-พิพิธภัณฑ์ เป็นอันดับแรก

วธ.เผยโพลเด็กไทย ปี 66 ร้อยละ 63.97 รู้คำขวัญวันเด็ก “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ฝันอยากเป็นอาชีพ  “ครู” มากที่สุด อยากไปร่วมงานวันเด็กที่โรงเรียน-หน่วยงานราชการ-สวนสนุก-พิพิธภัณฑ์ เป็นอันดับแรก แนะให้จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ขณะที่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของวธ. ที่เด็กอยาก ร่วมงาน “เด็กดีวิถีไทย” ชมแหล่งเรียนรู้ฟรีทั่วประเทศ และ“เรียนรู้ดูหอศิลป์” มากที่สุด

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน (โพล) ในหัวข้อ “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 7,439 คน จำแนกเป็นเพศหญิง 4,014 คน และเพศชาย 3,425 คน จากการสำรวจข้อมูลครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพและทุกภูมิภาค สรุปพอสังเขปได้ ดังนี้ 1. เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.97 ทราบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในปีนี้ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” 2. เมื่อถึงวันเด็ก ส่วนใหญ่ ร้อยละ 22.23 นึกถึงคำขวัญวันเด็ก รองลงมา คือ ร้อยละ 17.52 ของขวัญ/ของรางวัล ร้อยละ 17.44 ได้ออกไปเที่ยวกับพ่อแม่/ครอบครัว และร้อยละ 13.81 เกม/กิจกรรมต่าง ๆ ร้อยละ 7.26 สถานที่ท่องเที่ยว

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า 3. กิจกรรมที่อยากให้จัดในงานวันเด็กแห่งชาติ อันดับ 1 ร้อยละ 52.96 การเล่นเกมชิงรางวัล อันดับ 2 ร้อยละ 39.63 วาดภาพ ระบายสี อันดับ 3 ร้อยละ 38.42 การแข่งขันตอบปัญหา 4. สถานที่สนใจเข้าร่วมงานวันเด็ก อันดับ 1 ร้อยละ 49.79 โรงเรียน อันดับ 2 ร้อยละ 38.07 หน่วยงานราชการ อันดับ 3 ร้อยละ 36.71 สวนสนุก/สวนสัตว์ อันดับ 4 ร้อยละ 27.03 พิพิธภัณฑ์ อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์เด็ก ฯลฯ อันดับ 5 ร้อยละ 15.85 สนามกีฬา 5. การจัดกิจกรรมงานวันเด็กควรส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องใด พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 57.99 คุณธรรม จริยธรรม อันดับ 2 ร้อยละ 57.32 ความรู้ อันดับ 3 ร้อยละ 50.02 สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 6. การเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กได้ประโยชน์อย่างไร อันดับ 1 ร้อยละ 57.80 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ อันดับ 2 ร้อยละ 51.49 เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี อันดับ 3 ร้อยละ 49.05 ได้ประสบการณ์และการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

7. สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่วธ.จัดขึ้น อันดับ 1 ร้อยละ 40.76 กิจกรรม “เด็กดีวิถีไทย” ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ของตนเอง ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร อันดับ 2 ร้อยละ 36.63 ชมแหล่งเรียนรู้ฟรีทั่วประเทศ ทั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ และหอสมุดแห่งชาติ อันดับ 3 ร้อยละ 35.46 กิจกรรม “เรียนรู้ดูหอศิลป์” การสาธิตและสอนศิลปะ สอนทำหนังสือสามมิติ ฯลฯ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร อันดับ 4 ร้อยละ 30.74 กิจกรรมตกแต่งหน้าตาของคุกกี้ การระบายสี การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ฯลฯ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร อันดับ 5 ร้อยละ 27.13 ชมการแสดงนิทรรศการ รถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ ฉายภาพยนตร์ โดยรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 8. ปัญหาเร่งด่วนที่ควรหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน อันดับ 1 ร้อยละ 25.54 ปัญหายาเสพติด อันดับ 2 ร้อยละ 24.32 ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน/การศึกษา อันดับ 3 ร้อยละ 22.44 ปัญหาการใช้ความรุนแรง 9. อาชีพที่ใฝ่ฝันอยากเป็นมากที่สุด อันดับ 1 ร้อยละ 14.85 ครู/อาจารย์ อันดับ 2 ร้อยละ 12.26 หมอ/พยาบาล อันดับ 3 ร้อยละ 11.53 นักธุรกิจ/พ่อค้า อันดับ 4 ร้อยละ 11.24 ทหาร/ตำรวจ อันดับ 5 ร้อยละ 9.57 ยูทูบเบอร์ 10. วันเด็กปีนี้ อยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเด็กมากที่สุด อันดับ 1 ร้อยละ 31.00 เงิน/ทุนการศึกษา อันดับ 2 ร้อยละ 25.21 ของเล่น/ตุ๊กตา อันดับ 3 ร้อยละ 15.15 ขนม/ของกิน

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า สำหรับในปีนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมงานวันเด็กและพร้อมพาลูกๆ หลานๆ เข้าร่วมกิจกรรมหลังสถานการณ์โควิด-19 คลายลงมากขึ้น และประชาชนส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะให้ วธ. ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีที่มีอยู่ในสังคมให้แก่เด็ก และเยาวชน เช่น ชวนกันเข้าวัดทำบุญทุกวันพระ สวดมนต์ไหว้พระสัปดาห์ละครั้ง ฯลฯ รวมทั้งบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชน ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดงานนิทรรศการหรือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนจัดโครงการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือการเข้าค่ายให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความความรู้ ความเข้าใจ อย่างถูกต้องในด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐบาลไทย 

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark