ข่าวในหมวด ข่าวประชาสัมพันธ์

ดีพร้อม เดินเครื่องปลายปี เฟ้นหา 25 สุดยอดธุรกิจสร้างสรรค์ พร้อมต่อยอดสู่เวที Design Award

ดีพร้อม เดินเครื่องปลายปี เฟ้นหา 25 สุดยอดธุรกิจสร้างสรรค์
พร้อมต่อยอดสู่เวที Design Award คาดสามารถกระตุ้น ศก. กว่า 30 ล้านบาท 
              กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เดินเครื่องยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านการยกระดับธุรกิจสร้างสรรค์ให้ดีพร้อมสู่วิถีใหม่ (Creative-Next 2023) “GO ONWARD : เส้นทางสู่สากล” เปิดพลังแห่งความคิด สร้างแรงบันดาลใจเปลี่ยนความคิด
เป็นผลงาน และกระตุ้นความคิดสู่ไอเดียสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมการออกแบบ พร้อมดึงกูรูนักธุรกิจและออกแบบชั้นนำร่วมเฟ้นหา 25 ธุรกิจสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่เวที Design Award ในระดับสากล และคาดว่าจะสามารถกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจปลายปีเพิ่มขึ้นกว่า 30 ล้านบาท
 
 
 
            นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบกับประเทศไทยมีความได้เปรียบในแง่ความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนทางสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา รวมถึงความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
 
 
            ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องมีความพร้อมทั้งทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ และทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภายใต้นโยบายดีพร้อมที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่เข้มข้นผ่านการยกระดับธุรกิจสร้างสรรค์ให้ดีพร้อมสู่วิถีใหม่ (Creative-Next 2023) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบสู่ระดับสากล และเกิดยกระดับธุรกิจสู่การประกอบธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตวีถีใหม่ (Now Normal) สร้างเครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบใหม่ ๆและขยายการลงทุนสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น


        นายใบน้อย กล่าวต่อว่า ดีพร้อม ได้มุ่งเน้นยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ พร้อมทั้งการเสริมองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสาขาแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรม S-Curve และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการผ่านการจัดกิจกรรมการยกระดับธุรกิจสร้างสรรค์ให้ดีพร้อมสู่วิถีใหม่ (Creative-Next 2023) “GO ONWARD : เส้นทางสู่สากล” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาธุรกิจและเพิ่มโอกาส
 


 
             ทางการตลาดสู่ระดับสากล ด้วยการเฟ้นหาสุดยอด 25 กิจการ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยตลอดระยะ 5 เดือน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบกับเจ้าของธุรกิจชั้นนำ นักออกแบบมากประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล กว่า 30 ท่าน อาทิ คุณธีรชัย ศุภเมธีกุลวัฒน์ จาก Qualy คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์จาก Deesawat คุณนรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์ จาก Flo Furniture Mr. Sebastien Maleville จาก Jacob Jensen Design Bangkok และ Mr. Macro De Carolis จาก Habits Design Studio, Bangkok ซึ่งจะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ รวมถึงการถ่ายทอดกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ตลาดระดับสากล
 

 
                อาทิ เปิดพลังแห่งความคิดและโลกทัศน์ด้วยนวัตกรรมระดับสากล พร้อมปลุกแรงบันดาลใจเปลี่ยนความคิดเป็นผลงาน และกระตุ้นความคิดสู่ไอเดียสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมการออกแบบ การค้นหาแนวคิดและโมเดลธุรกิจบนพื้นฐาน
               ของการรู้จักตนเอง การวางแผนระบบธุรกิจเพื่อความทันสมัย การเขียนแผนธุรกิจใหม่เชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนการศึกษาดูงานและพัฒนาต้นแบบ ณ ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (FabLab Bangkok) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นอกจากนี้ ดีพร้อมยังจะผลักดันผลงานผู้ประกอบการทั้ง 25 กิจการเข้าสู่การประกวด Design Award ระดับสากล อาทิ Good Design Award Red Dot Award IF Design Award, Golden Pin Design Award และ K Design Award ซึ่งถือว่าเป็นเวทีสำคัญด้านการออกแบบที่มีชื่อเสียงมากและได้รับการยอมรับ
 
            ในระดับนานาชาติ เพื่อยกย่องและการันตีความเป็นเลิศด้านการออกแบบในหลากหลายประเภทและสาขาโดยถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการสร้างข้อได้ปรียบและยกระดับสู่สากลและเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการที่ได้เข้าประกวดอีกด้วย
         ทั้งนี้ ดีพร้อมมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดการนำเสนอมุมมองใหม่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน พร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างแรงบันดาลใจและความเข้มแข็งทางธุรกิจ สามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการพัฒนาธุรกิจสู่ระดับสากล ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพตนเอง อันจะเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันได้ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (Now Normal) พร้อมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและเกิดความเข้มแข็งของการประกอบธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย โดยคาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า 30 ล้านบาท นายใบน้อย กล่าวทิ้งท้าย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark