ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ธรรมนัส ลุยทำงานไม่หยุด ลงพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พัฒนาพื้นที่เกษตร

 

‘รมว.ธรรมนัส’ ลุย จ.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมโครงการตากใบโมเดล พร้อมพัฒนาพื้นที่ขยายโครงการให้เป็นพื้นที่ต้นแบบต่อไป ตรวจเยี่ยมโครงการตากใบโมเดล

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตากใบโมเดล บ้านบางน้อย ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านไร่ ม.2 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ว่า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้มีการดำเนินงานขยายผลโครงการพระราชดำริ อำเภอตากใบ มีการนำเสนอทิศทางการทำงานของตากใบโมเดลที่ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการอำนวยการการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่อำเภอตากใบ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่อำเภอตากใบอย่างต่อเนื่องและครบวงจร ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยการบูรการการพัฒนาจากทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเกษตร อาทิ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าเกษตรในระดับชุมชน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามความต้องการของตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน รวมถึงเชื่อมโยงออกสู่ตลาดภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งหวังให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพัฒนาอำเภอตากใบให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่ขยายผลโครงการพระราชดำริอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
      
ทั้งนี้ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาทางด้านการเกษตร มีพื้นที่ชลประทานและทรัพยากรดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ศักยภาพของพื้นที่ในการผลิตสินค้าเกษตรของอำเภอตากใบ พบว่า มีพื้นที่เขตเกษตรชลประทาน ร้อยละ 85 ของพื้นที่ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่ามีการทำนาข้าวร้อยละ 17.07 การปลูกยางพาราร้อยละ 13.43 ปาล์มน้ำมันร้อยละ 11.44 มะพร้าวร้อยละ 5.85 และไม้ผลผสมร้อยละ 5.56 อีกทั้งยังมีสินค้าทางประมงขึ้นชื่อ คือ ปลากุเลาเค็ม เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ มีการผลิตด้านปศุสัตว์ที่มีคุณภาพและยังเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย สามารถรวบรวมขายส่งสินค้าทางเกษตรในพื้นที่อำเภอตากใบและรอบนอก เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

โอกาสนี้ รมว.เกษตรฯ มอบหญ้าแห้งอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อเตรียมการรองรับช่วงอุทกภัย และมอบพันธุ์ไก่ไข่พระราชทาน ให้กับตัวแทนเกษตรกร

BUGABOONEWS
ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์รัฐบาล 

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark