ข่าวในหมวด ข่าวออนไลน์ News

อรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ของประเทศไทย


เคาะแล้ว "อรุณ บุญชม" จุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ของประเทศไทย ด้วยคะแนน 471 คะแนน จาก 723 คน

สรรหาจุฬาราชมนตรี วันนี้(22 พฤศจิกายน 2566) นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมายังอาคารหอประชุม ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ กรมการปกครอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เพื่อเป็นประธานในการประชุมสรรหาและให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ของประเทศ โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายธนณัฐ อาจิณกิจ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 723 คน กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสรรหาฯ

โดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เป็นเหตุให้ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีว่างลง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะต้องดำเนินการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ตาม พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2542 ออกตามความใน พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลามฯ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพร้อมกันในเวลา 09.00 น. อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน โดย ดร.นาวาวี อารวรรณ นักอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน และแปลความหมาย โดยนายวิโรจน์ วุธประดิษฐ์ จากสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย จากนั้นเวลา 09.30 น. กล่าวเปิดการประชุม โดยมี รองอธิบดีกรมการปกครอง ชี้แจงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี รวมทั้งขั้นตอนการสรรหาจุฬาราชมนตรีให้ทุกคนในที่ประชุมทราบ โดยในที่ประชุมและองค์ประชุมต้องมีกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น

โดยในที่ประชุมมีการเสนอชื่อจำนวน 3 ชื่อ และประธานได้จับสลากหมายเลขประจำตัวผู้ถูกเสนอชื่อ ดังนี้
หมายเลข 1 นายประสาน ศรีเจริญ 
หมายเลข 2 นายอรุณ บุญชม 
หมายเลข 3 นายวิสุทธิ์ บิลลาเต๊ะ 
โดยการลงคะแนนสรรหาจุฬาราชมนตรี ที่ประชุมมีมติ เริ่มลงคะแนนเวลา 10.05 - 12.05 น. โดยวิธีการลงคะแนนลับ

ต่อมาเวลา 12.06 น. กรมการปกครอง ได้ดำเนินการเปิดหีบเพื่อนับคะแนนการสรรหาจุฬาราชมนตรี ต่อหน้าที่ประชุม ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ผู้สังเกตการณ์ เป็นสักขีพยาน โดยมีผู้ลงคะแนนสรรหาทั้งสิ้น 723 คน จำนวนบัตรเสีย  7 ใบ และบัตรผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน 1 ใบ

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า หมายเลข 2 นายอรุณ บุญชม ได้รับคะแนน จำนวน 471 คะแนน หมายเลข 1 นายประสาน  ศรีเจริญ ได้รับคะแนน จำนวน 129 คะแนน หมายเลข 3 นายวิสุทธิ์ บิลลาเต๊ะ ได้รับคะแนน จำนวน 115 คะแนน 

ทั้งนี้ เมื่อกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทั่วประเทศให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีแล้ว กระทรวงมหาดไทย จะนำรายชื่อผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ กราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรี ต่อไป

สุดท้าย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่ได้มีผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีคนต่อไป และกล่าวขอบคุณกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมกันในวันนี้

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark