ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เปิดประวัติ "อรุณ บุญชม" จุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ของประเทศไทย


จากกรณีการแต่งตั้งจุฬาราชมนตรี รายงานความคืบหน้าการประชุมสรรหาและให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ด้วยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีคนที่ 18 แห่งราชอาณาจักรไทย ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีว่างลง

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี มี 3 ท่านประกอบด้วย

หมายเลข1 นายประสาน ศรีเจริญ ตำแหน่งรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
หมายเลข2 นายอรุณ บุญชม ตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
หมายเลข3 นายวิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ ตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเหนือจังหวัดสงขลา

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย ประธานในที่ประชุม ประกาศผลการนับคะแนน ปรากฎว่า นายอรุณ บุญชม หมายเลข 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็น จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 ด้วยคะแนน 471 คะแนน

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจะได้นำเสนอรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีตามที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ต่อไป
 
ประวัติ โดยสังเขป นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรีคนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

นายอรุณ บุญชม (أرون بون شوم) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เรียนจบปริญญาตรี สาขาอัลฮะดีษและอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลาม นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เคยเป็นอาจารย์สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับระดับ ซานะวีย์ โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน) เป็นวิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่าง ๆ

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

- ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
- อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมคุรุสัมพันธ์
- อาจารย์สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ รร.มิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะฮ์ กทม.
- ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี
- วิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ
- ประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการศาสนากองทุนเปิดเอ็ม เอฟ ซี อิสลามมิกฟันด์
- ที่ปรึกษาการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามของธนาคารออมสิน
- ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ (ตะกาฟุล)
- ประธานคณะที่ปรึกษาทิพยะตะกาฟุล (ด้านศาสนา)
- ประธานคณะที่ปรึกษากองทุนอิสลามของ ธ.ก.ส.

งานในด้านศาสนา เช่น แปลหนังสือฮะดิษซอเฮียะฮ์ (จริยวัตรท่านศาสดา) 9 เล่ม แปลหนังสือริยาดุซซอลิฮีน (จริยธรรมอิสลาม) 7 เล่ม และแปลหนังสือ อัลฟิกฮ์ (นิติศาสตร์อิสลาม) 7 เล่ม

- แปลหนังสือฮะดิษซอเฮียะฮ์ (จริยวัตรท่านศาสดา) 9 เล่ม
- แปลหนังสือริยาดุซซอลิฮีน (จริยธรรมอิสลาม) 7 เล่ม
- แปลหนังสือ อัลฟิกฮ์ (นิติศาสตร์อิสลาม) 7 เล่ม

BUGABOONEWS

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark