ข่าวอื่นๆ

โปรแกรมแข่ง ถ่ายทอดสด กรีฑา ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021


เช็คโปรแกรมการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬากรีฑา ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2021 (ครั้งที่ 31) ที่ประเทศเวียดนาม

รายชื่อนักกรีฑาชาย ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย
1.นายภูริพล บุญสอน
2.นายสรอรรถ ดาบบัง
3.นายสรอรรถ ดาบบัง
4.จ.ท.บัณฑิต ช่วงไชย
5.จ.ท.ณัฐพงศ์ วีระวงศ์รัตนศิริ
6.ส.ต.ต.สิทธิพร ดอนไพรที
7.นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม
8.นายธวัชชัย หีมเอียด
9.ส.อ.จรัญ สะเทิงรัมย์
10.นายณัฐพล ดันสูงเนิน
11.นายชัยวัฒน์ ทองจำรูญ
12.ส.ต.ท.พิชยะ สุนทรท้วม
13.นายจอชชัว โรเบิร์ต แอทคินสัน
14.ร.ต.ท.จิรายุ  ปลีนารัมย์
15.ส.ท.อภิสิทธิ์ ฉ่ำศรี
16.นายพิพัฒน์พร พวงพี่
17.นายรวมโชค เสมาทอง
18.นายนาคา พิ้งไธสง
19.ส.ต.ต.ศิริพล พันธ์แพ
20.นายเชิดชัย ภูตาโก
21.นายคีริน ตันติเวทย์
22.นายอาทิตย์ โสดา
23.นายโทนี่ อาทิตย์ เพน
24.นายสัญชัย นามเขต
25.พ.อ.ท.กิตติพงศ์ จอนด้วง
26.นายอาทิตย์ ศรีวิชัย
27.นายณัฐพงศ์ ศรีนนทา
28.ส.ต.ท.ภาสพงศ์ อ่ำสำอาง
29.นายกสิณภพ ชมชะนัด
30.นายตะวัน แก้วดำ
31.นายกอบศิษฏ์ สิทธิชัย
32.นายวชิรวิทย์ ศรวิชัย
33.ส.ต.ต.จักรพรรดิ์ น้อยศรี
34.ส.ต.ต.กิตติพงศ์ บุญมาวัน
35.นายเกียรติประดิษฐ์ ศรีใส
36.นายบัณฑิต สิงหทองกูล
37.ร.ต.ท.สุทธิศักดิ์  สิงห์ขรณ์

รายชื่อนักกรีฑาหญิง ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย
1.น.ส.อรอุมา  เชษฐา
2.น.ส.ศุภานิช  พูลเกิด
3.น.ส.อธิชา เพ็ชรกุล
4.น.ส.สุรีวรรณ รูนันต์
5.น.ส.สุภาวรรณ ธิปัตย์
6.น.ส.ปาริฉัตร เจริญสุข
7.น.ส.บุษรา รอดประเสริฐ
8.น.ส.เบนนี่ โนนทะนำ
9.น.ส.ปณิตา ปินไชย
10.น.ส.ปิยะฉัตร ขาวล้วน
11.น.ส.สุกัญญา จันทร์ชาวนา
12.น.ส.อภิสรา พิริยะพฤทธิ์
13.น.ส.ดารารัตน์ สร้อยสุวรรณ
14.น.ส.ทิพเนตร มีชาญ
15.น.ส.พัชราภรณ์ จงไกรจักร
16.ร.ต.ท.หญิง ตรีวดี ยงพันธ์
17.น.ส.กชพร ตั้งศรีวงษ์
18.ส.ต.ต.หญิง ปริญญา เฉื่อยมะเริง
19.น.ส.ชลธิชา คะบุตร
20.ส.ต.ต.หญิง วนิดา บุญวรรณ์
21.น.ส.อารีรัตน์ อินทดิษฐ
22.น.ส.อาทิมา เสาวไพบูลย์
23.ส.ต.ต.หญิง ณัฎฐา นาชาญ
24.น.ส.จริยา วิชัยดิษฐ
25.ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง สุเบญรัตน์ อินแสง
26.น.ส.ปานวาศ กิมสร้าง
27.น.ส.มิ่งกมล คุ้มผล
27.ร.ท.หญิง สุนิสา โคตรสีเมือง
โปรแกรมกรีฑา ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565
การแข่งขันวิ่ง 200 เมตร ชาย (ภูริพล บุญสอน)
- รอบแรก เวลา 9.35 น. ช่อง NBT
- รอบชิงฯ เวลา 16.35 น. ช่อง GMM 25

การแข่งขันวิ่ง แข่งวิ่ง 1,500 เมตร ชาย เวลา 17.15 น. ช่อง GMM 25
- เชิดชัย ภูตาโก
- คีริน ตันติเวทย์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
การแข่งขันวิ่ง 5,000 เมตร ชาย เวลา 17.00 น. ช่อง 3
- อาทิตย์ โสดา
- คีริน ตันติเวทย์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
การแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตร ชาย เวลา 17.05 น. ช่อง NBT
- อาทิตย์ โสดา
- คีริน ตันติเวทย์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ชาย ภูริพล บุญสอน, สรอรรถ ดาบบัง
- รอบแรก เวลา 09.00 น. ช่อง GMM 25
- รอบชิงฯ เวลา 16.50 น. ช่อง PPTV HD 36

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
การแข่งขันวิ่งมาราธอน ชาย เวลา 09.00 น. ช่อง 3
- โทนี่ เพนย์
- สัญชัย นามเขต

เช็คโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021 คลิกที่นี่

เช็คตารางสรุปเหรียญ ซีเกมส์ 2021 คลิกที่นี่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark