เกษตรกรปลื้ม! รัฐบาลเยียวยาผลกระทบโควิด-19 รับ 15,000 บาท แล้วเกือบ 8 ล้านคน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า โครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปตามเป้าหมาย ผ่านมา 3 เดือน จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 7,747,490 ราย รวมเป็นเงิน 112,126.730 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.48 ของเป้าหมาย


อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรที่ยังไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เนื่องจากไม่ได้แจ้งเลขบัญชี ขณะนี้ได้เร่งให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามให้เกษตรกรส่งเลขบัญชีให้กับ ธ.ก.ส. ด้วยการติดประกาศ ณ หน่วยงานในพื้นที่ โทรศัพท์แจ้งเกษตรกรโดยตรง และอื่น ๆ

เช็กเงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3 เดือนกรกฎาคม 15,000 บาท เริ่มโอนวันไหนมาดู
www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็กผลการโอนเงินเยียวยาได้แล้ว
ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ แต่เงินไม่เข้า ต้องทำยังไง เช็กเลย


จากผลสำรวจข้อมูลในระหว่างเดือน มิ.ย. – ก.ค. 63 พบว่า เกษตรกรกว่า 99 % พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมาก ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือได้นำเงินไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ซื้อพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย และซ่อมแซมโรงเรือน ที่เหลือนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ลงทุนนอกการเกษตร และไปใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น จ่ายค่าน้ำ - ไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมบ้าน ใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน และเก็บออม

BUGABOO NEWS 
ขอบคุณข้อมูล เพจ ไทยคู่ฟ้า Cr. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์TAG : เยียวยาเกษตรกรเงินเยียวยาเกษตรกร